Επιστροφή σε Dictionary

bring (v)

φέρνω

Παραδείγματα:

 • … when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering … (Τhe shadow of your smile , Tony Bennet) όταν θυμάμαι την άνοιξη, όλη την ευτυχία που η αγάπη μπορεί να φέρει, θα θυμάμαι …
 • He wants to bring his cousin here tomorrow θέλει να φέρει τον ξάδελφό του εδώ αύριο
 • Bring your guests here to spend the day with us φέρε τους καλεσμένους σου να περάσουν την μέρα μαζί μας
 • She brought a delicious prasopita with her έφερε (μαζί της) μία νόστιμη πρασόπιτα
 • He wanted to bring this terrible war to an end ήθελε να φέρει ένα τέλος σ’αυτόν τον τρομερό πόλεμο
 • “Bring me some money” said my daughter “φέρε μου μερικά χρήματα” μου είπε η κόρη μου
 • … brought a man suspected of belonging to Al Qaeda to the United States to face trial. φέραν κάποιον που υποπτεύονταν ότι ανήκει στην Αλ Κάϊντα στις ΗΠΑ για να δικαστεί
 • … this memory of the soul is a fearful thing; every sin, every sinful thought it can bring back … (The Goloshes of Fortune, Hans Christian Andersen) … αυτή η ανάμνηση της ψυχής είναι φοβερό πράγμα, κάθε αμαρτία, κάθε αμαρτωλή σκέψη που μπορεί να επαναφέρει …
 • This research will bring to light important health issues αυτή η έρευνα θα φέρει στο φως σημαντικά θέματα υγείας
 • Mr. Sandman, bring me a dream (Ομώνυμο τραγούδι, The Chordettes) κ. Σάντμαν φέρε μου ένα όνειρο …
 • The Sandman is a mythical character in Western and Northern European folklore who puts people to sleep and brings good dreams by sprinkling magical sand onto the eyes of people while they sleep at night (Wikipedia) Ο Σάντμαν είναι ένα μυθικό πρόσωπο στην βορειο-δυτική Ευρωπαϊκή λαϊκή παράδοση που και βοηθάει τους ανθρώπους να κοιμηθούν και τους φέρνει ωραία όνειρα ραντίζοντας μαγική άμμο στα μάτια τους καθώς αυτοί κοιμούνται τη νύχτα

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: