Επιστροφή σε Dictionary

cost (v, n)

κοστίζω, κόστος, τιμή

Παραδείγματα:

  • How much did it cost you? Πόσο σου κόστισε?
  • it costs nothing to be nice Δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι ευγενικός
  • This watch must have cost you plenty. Αυτό το ρολόϊ πρέπει να σού’χει κοστίσει αρκετά.
  • It will cost you dearly θα σου κοστίσει “ακριβά” (δηλ. όπως λέμε “θα το πληρώσεις”)
  • Operating costs are very high τα λειτουργικά κόστη είναι πολύ υψηλά
  • Cost/benefit analysis ανάλυση κόστους/οφέλους
  • The cost of living keeps going up Το κόστος ζωής συνεχίζει ν’ανεβαίνει
  • Churchill said: ‘the Bismarck must be destroyed at all costs ‘ Ο Τσώρτσιλ είπε: ‘το Μπίσμαρκ πρέπει να καταστραφεί όποιο κι αν είναι το κόστος’
  • Tom, you’ll look back, some day, when it’s too late, and wish you’d cared a little more for me when it would have cost you so little. Mark Twain – Aventures of Tom Sawyer Τομ, θα κοιτάξεις πίσω κάποια μέρα, όταν θα είναι πολύ αργά, και θα ευχηθείς να είχες ενδιαφερθεί περισσότερο για μένα τότε που θα σου είχε κοστίσει πολύ λίγο.
  • ... he had, with great cost, acquired a vast stock of wisdom … Thomas More – Utopia … είχε, με μεγάλο κόστος, αποκτήσει ένα τεράστιο απόθεμα σοφίας …

Γράψτε ένα σχόλιο ή μια ερώτηση

Αρέσει σε %d bloggers: