Επιστροφή σε Η φράση στα γαλλικά – La phrase

Η πρόταση – La proposition

Οι προτάσεις, αποτελούν τα επιμέρους συστατικά των φράσεων. Μια τυπική πρόταση θα έχει οπωσδήποτε τρεις βασικούς όρους: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ενώ συχνά το νόημα θα συμπληρώνεται κι από άλλες πληροφορίες (τους προσδιορισμούς).

Τις προτάσεις, μπορούμε να τις τις διακρίνουμε κι αυτές με τη σειρά τους σε κατηγορίες. Έτσι θα συναντήσουμε:

1. Indépendantes Ανεξάρτητες:

Έχουν ολοκληρωμένο νόημα, δεν εξαρτώνται από καμμία πρόταση και καμμία πρόταση δεν εξαρτάται από αυτές.

Για παράδειγμα:

  • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie. Χθες πήγα σινεμά με τη Μαρία.
  • J’ai vu un bon film. Είδα μια ωραία ταινία.

Μπορεί να συνδέονται μ’ένα σύνδεσμο όπως το et και (coordination)

Για παράδειγμα:

  • Hier, je suis allée au cinéma avec mon amie Marie et j’ai vu un très bon film. Χθες, πήγα σινεμά με τη Μαρία και είδα μια ωραία ταινία.

ή απλώς να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη (juxtaposition).

Για παράδειγμα:

  • Il n’a pas réussi à ses examens; sa confiance en lui était brisée. Δεν πέτυχε στις εξετάσεις του, η αυτοπεποίθησή του δέχτηκε μεγάλο πλήγμα.

2. Principales Κύριες:

Έχουν κι αυτές ολοκληρωμένο νόημα όμως διαφέρουν από τις ανεξάρτητες: Από μια κύρια πρόταση εξαρτώνται μία ή περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις.

Oι δευτερεύουσες, με τη σειρά τους,  συνδέονται με την κύρια:

α) με κάποιο σύνδεσμο όπως το parce que επειδή (subordination).

Για παράδειγμα:

  • Je ne suis pas allé à l’école aujourd’hui parce que j’étais malade. Δεν πήγα σχολείο σήμερα γιατί ήμουν άρρωστος.

β) με κάποια από τις αναφορικές αντωνυμίες pronoms relatifs (qui, que, dont, …. etc.):

Για παράδειγμα:

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie. Γνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία.

3. Subordonnées Δευτερεύουσες:

Δεν μπορούν να “σταθούν” μόνες τους, πάντα εξαρτώνται από μια κύρια πρόταση.

Για παράδειγμα:

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie. Γνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία.

Και οι δευτερεύουσες επίσης:

α) μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύνδεσμο όπως το et και (coordination)

  • Je connais cette fille qui s’appelle Marie et dont le père travaille à la banqueΓνωρίζω αυτή την κοπέλα η οποία ονομάζεται Μαρία και της οποίας ο πατέρας εργάζεται στην τράπεζα.

β) ή απλώς να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη (juxtaposition).

Για παράδειγμα:

  • Quand les élèves sont entrés dans la classe, que chacun d’eux est assis sur son banc, le professeur a commencé la leçon. Όταν οι μαθητές μπήκαν στην τάξη, κι ο καθένας κάθησε στο θρανίο του, ο καθηγητής άρχισε το μάθημα.

Δείτε ακόμη:

– οι βασικοί όροι της πρότασης 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar