Τα αριθμητικά επίθετα – Les adjectifs numéraux

Έχουν άμεση σχέση με τους αριθμούς και διαφορετική αποστολή ανάλογα με την περίσταση.

Έτσι, υπάρχουν τα απόλυτα αριθμητικά

les adjectifs numéraux cardinaux, 

τα οποία δηλώνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα. Για να τα σχηματίσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα, αφού είναι ίδια με τους αριθμούς.

Για παράδειγμα:

 • J’ ai une maison, deux chiens, trois chats΄Εχω ένα σπίτι, δύο σκύλους και τρεις γάτες.
 • L’élève a six livres et dix cahiers. Ο μαθητής έχει έξι βιβλία και δέκα τετράδια.
 • Il a une sœur et cinq frères. Έχει μια αδερφή και πέντε αδερφούς.

Υπάρχουν, όμως, και τα τακτικά αριθμητικά

les adjectifs numéraux ordinaux, 

αυτά δηλ. που μας βοηθούν να βάζουμε τα πράγματα “στη σειρά τους” και τον καθένα “στη θέση του”.

Για παράδειγμα:

 •  Qui est le premier? Ποιός είναι πρώτος;
 •  Pour aller au museé national, vous allez prendre la troisième rue à gauche. Για το  εθνικό μουσείο, θα πάρετε τον τρίτο δρόμο αριστερά.
 •  Les documents se trouvent dans le deuxième tiroir de mon bureau. Τα έγγραφα βρίσκονται στο δεύτερο συρτάρι του γραφείου μου.
 •  Ils partent en vacances la première semaine de juilletΘα φύγουν για διακοπές την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
 •  Il a été le huitième au marathon. Ήρθε όγδοος στο μαραθώνιο. 
 • Il était toujours le dernier élève de la classe. Ήταν πάντα ο τελευταίος μαθητής της τάξης.

Για να το σχηματισμό τους χρειαζόμαστε τους αριθμούς στους οποίους απλώς  προσθέτουμε την κατάληξη -ième:

 • un:  unième πρώτος

Ωστόσο, για να πούμε πρώτος, -η, -ο, θα χρησιμοποιήσουμε τα επίθετα:

 •  premier, première

( ο όρος  “uniιème”, όπως θα δούμε και παρακάτω χρησιμοποιείται μόνο στους σύνθετους αριθμούς). Σαν τον “πρώτο” δηλ. με την κατάληξη -ier, σχηματίζεται και ο τελευταίος, -α, -ο:

 • dernier, dernière

Και συνεχίζουμε σύμφωνα με τον κανόνα:

 • deux: deuxième δεύτερος, -η, -ο
 • trois: troisième τρίτος, -η, -ο
 • six: sixième έκτος, -η, -ο
 • sept: septième έβδομος, -η, -ο
 • huit: huitième όγδοος, -η, -ο
 • dix: dixième δέκατος, -η, -ο
 • vingt: vingtième εικοστός, -ή, -ό
 • cent: centième εκατοστός, -ή, -ό 
 • million: millionième εκατομμυριοστός, -ή, -ό κ.ο.κ

Μ’αυτό τον τρόπο μπορούμε να μετατρέψουμε όλους τους αριθμούς σε επίθετα. Όμως, όπως πάντα, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις:

Στους αριθμούς που τελειώνουν σε -e, θα το αφαιρέσουμε και στη συνέχεια θα προσθέσουμε την κατάληξη -ième:

 • quatr-e: quatrième τέταρτος, -η, -ο,
 • douz-e: douzième δωδέκατος, -η, -ο,
 • quatorz-e: quatorzième δέκατος τέταρτος, -η, -ο,  
 • trent-e: trentième τριακοστός, -ή, -ό,
 • quarant-e: quarantième τεσσαρακοστός, -ή, -ό κ.ο.κ
 • mill-e: millième χιλιοστός, -ή, -ό

Στον αριθμό εννέα neuf το f μετατρέπεται σε v όταν αυτός γίνεται επίθετο

και στον αριθμό πέντε cinq θα προσθέσουμε ένα u πριν από την κατάληξη:

 • neuf: neuvième ένατος, -η, -ο
 • cinq: cinquième πέμπτος, -η, -ο

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους σύνθετους αριθμούς:

α) για να τους μετατρέψουμε σε επίθετα, αλλάζουμε πάντα τον τελευταίο στη σειρά αριθμό:

 • dix-sept: dix-septième δέκατος έβδομος,-η, -ο 
 • soixante et onze: soixante et onzième εβδομηκοστός πρώτος, -η, -ο
 • quatre-vingts: quatre-vingtième ογδοηκοστός πρώτος, -η, -ο
 • quatre-vingt-onze: quatre-vingt-onzième  ενενηκοστός, -ή, -ό κ.ο.κ

β) για να σχηματίσουμε το πρώτος χρησιμοποιούμε πάντα τον όρο unième:

 • vingt et un: vingt et unième εικοστός πρώτος, -η, -ο
 • tente et un: trente et unième τριακοστός πρώτος, -η, -ο κ.ο.κ

Attention!!

Η πρόθεση de όταν συνοδεύει τους αριθμούς: un, huit, onze δεν θα πάρει απόστροφο:

Elle a une fille de onze ans.

Elle a  une table de un mètre dans sa chambre.

Hier, un garçon de huit ans a été blessé dans un accident de voiture, dans la région parisienne.

Δείτε ακόμη:

– πως προφέρονται τα επίθετα: deuxième, sixième, dixième

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar