Επιστροφή σε Τα επίθετα στα γαλλικά – Les adjectifs en français

Τα αριθμητικά επίθετα – Les adjectifs numéraux

J’ai une maison, deux chiens, trois chats.

L’élève a six livres et dix cahiers.

Qui est le premier?

Pour aller au musée national, vous allez prendre la troisième rue à gauche. 

Z est la dernière lettre de l’alphabet français.

Έχουν άμεση σχέση με τους αριθμούς και διαφορετική αποστολή ανάλογα με την περίσταση. Θα τα συναντήσουμε σε δύο κατηγορίες:

1.  Les adjectifs numéraux cardinaux Τα απόλυτα αριθμητικά:

Δηλώνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα. Για να τα σχηματίσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα, αφού είναι ίδια με τους αριθμούς.

Για παράδειγμα:

  • J’ai une maison, deux chiens, trois chats. Έχω ένα σπίτι, δύο σκύλους και τρεις γάτες.
  • L’élève a six livres et dix cahiers.Ο μαθητής έχει έξι βιβλία και δέκα τετράδια.
2. Les adjectifs numéraux ordinaux Τα τακτικά αριθμητικά:

Μας βοηθούν να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά τους και τον καθένα “στη θέση του.

Για παράδειγμα:

  •  Qui est le premier? Ποιος είναι πρώτος;
  •  Pour aller au musée national, vous allez prendre la troisième rue à gauche. Για το  εθνικό μουσείο, θα πάρετε τον τρίτο δρόμο αριστερά.
Για να το σχηματισμό τους χρειαζόμαστε τους αριθμούς και την κατάληξη -ième:

Μ’αυτό τον τρόπο μπορούμε να μετατρέψουμε σε επίθετα όλους τους απλούς αριθμούς:

deux deuxième δεύτερος, -η, -ο 
trois troisième τρίτος, -η, -ο
six sixième έκτος, -η, -ο
sept septième έβδομος, -η, -ο
huit huitième όγδοος, -η, -ο
vingt vingtième εικοστός, -ή, -ό
cent centième εκατοστός, -ή, -ό 
million millionième εκατομμυριοστός, -ή, -ό    etc.

Attention: Στα επίθετα: deuxième, sixième, dixième το x προφέρεται σαν [z]:[deuziem], [siziem],[diziem]

Στο σχηματισμό ωστόσο των αριθμητικών επιθέτων υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις:

1. Στους αριθμούς που τελειώνουν σε -e, το αφαιρούμε και στη συνέχεια προσθέτουμε την κατάληξη -ième:

quatr-e quatrième
douz-e douzième
trent-e trentième
quarant-e quarantième
mill-e millième

2. Στον αριθμό εννέα neuf το f μετατρέπεται σε v:

neuf neuvième

3. Στον αριθμό πέντε cinq θα προσθέσουμε ένα u πριν από την κατάληξη:

cinq cinquième

4. Για να πούμε πρώτος, -η, -ο, θα χρησιμοποιήσουμε 2 επίθετα: premier, première / unième

a. premier, première: για τους απλούς αριθμούς.

Για παράδειγμα:

  • Qui est le premier? Ποιος είναι ο πρώτος;
  • Les documents se trouvent dans le premier tiroir de mon bureau. Τα έγγραφα βρίσκονται στο δεύτερο συρτάρι του γραφείου μου.
  • Il est amoureux pour la première fois dans sa vie. Είναι ερωτευμένος για πρώτη φορά στη ζωή του.
  •  Ils partent en vacances la première semaine de juilletΘα φύγουν για διακοπές την πρώτη εβδομάδα του  Ιουλίου.
b. unième: για τους σύνθετους αριθμούς:
vingt et un vingt et unième εικοστός πρώτος, -η, -ο
tente et un trente et unième τριακοστός πρώτος, -η, -ο etc.

Τους σύνθετους αριθμούς τους μετατρέπουμε σε επίθετα, αλλάζοντας πάντα τον τελευταίο στη σειρά αριθμό:

dix-sept dix-septième δέκατος έβδομος,-η, -ο
soixante et onze soixante et onzième εβδομηκοστός πρώτος, -η, -ο
quatre-vingts quatre-vingtième ογδοηκοστός πρώτος, -η, -ο
quatre-vingt-onze quatre-vingt-onzième ενενηκοστός, -ή, -ό etc.

Τέλος, για τον τελευταίο υπάρχει το επίθετο:

dernier  dernière

Για παράδειγμα:

  • Il était toujours le dernier élève de la classe. Ήταν πάντα ο τελευταίος μαθητής της τάξης.
  • Z est la dernière lettre de l’alphabet français. Το Z είναι το τελευταίο γράμμα του γαλλικού αλφάβητου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: