Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο (Οριστική) – La place des pronoms compléments (Indicatif)

Η θέση των άμεσων/COD και έμμεσων αντωνυμιών/COI: (me, te, nous, vousle, la, l’, leslui, leureny) μέσα στην πρόταση είναι πάντα:

α) πριν από το ρήμα, όταν πρόκειται για κάποιον από τους απλούς χρόνους της Οριστικής/Indicatif. Για παράδειγμα:

Présent

 •  Vous avez les livres dans le sac. Vous les avez dans le sac.
 • Ils vont à Paris. Ils vont.
 • Nous avons beaucoup de stylos. Nous en avons beaucoup.
 • je parle à Marie. Je lui parle.

Futur

 • Nous vous rencontrerons, demain.
 • Ils téléphoneront aux amis.  Ils leur téléphoneront.
 • Vous écouterez les professeurs. Vous les écouterez.
 • Tu boiras du café.Tu en boiras un.

Imparfait

 • Je regardais la télé. Je la regardais.
 • Nous voyagions en Europe. Nous voyagions.
 • Il parlait souvent de ses vogages. ll en parlait souvent.
 • Nous offrions des cadeaux à Nicolas. Nous lui offrions des cadeaux.

Conditionnel présent

 • Nous espérerions réussir au test d’histoire. Nous l’espérerions.
 • Tu voyagerais en Espagne. Tu y voyagerais.
 • Nous écririons une lettre à nos amis. Nous leur écririons une lettre.
 • Vous voudriez un café. Vous en voudriez un.

Passé simple

 • Nous connûmes le garçon. Nous le connûmes.
 • Il me regarda.
 • Ils achetèrent trois kilos de viande. Ils en achetèrent trois kilos.
 • Elle pensa souvent à son travail. Elle y pensa souvent.

β) πριν από το βοηθητικό être ή avoir, όταν πρόκειται για κάποιον από τους σύνθετους χρόνους της Οριστικής/Indicatif. Για παράδείγμα:

Passé composé

 •  Vous avez eu les livres dans le sac. Vous les avez eu dans le sac.
 • Ils sont allés à Paris. Ils sont allés.

Plus que parfait

 • Nous avions offert des cadeaux à Nicolas. Nous lui avions offert des cadeaux.
 • J’avais regardé le match de football à la télé. Je l’avais regardé à la télé.

Futur antérieur

 • Tu auras voyagé en Espagne. Tu y auras voyagé.
 • Nous aurons écrit une lettre à nos amis. Nous leur aurons écrit une lettre.

Conditionnel passé

 • Ils auraient téléphoné aux amis.  Ils leur auraient téléphoné.
 • Tu aurais bu du café. Tu en aurais bu.

Attention!

α) Όταν έχουμε ρήμα και μετά από αυτό ακολουθεί απαρέμφατο (όπως στην περίπτωση του Futur Proche ή του Passé Récent) τότε οι αντωνυμίες θα μπουν μεταξύ του ρήματος και του απαρεμφάτου. Για παράδειγμα:

 • Je vais aller au cinéma ce soir. Je vais y aller ce soir. (Futur proche)
 • Tu es en train de voir un film. Tu es en train d’en voir un. (Passé récent)
 • J’aime parler aux enfants. J’aime leur parler. (Ρήμα που ακολουθείται από απαρέμφατο)
 • Nous voulons voyager dans les îles grecques. Nous voulons y voyager. (Ρήμα που ακολουθείται από απαρέμφατο)

β) Ακόμα κι όταν το ρήμα βρίσκεται στον αρνητικό ή στον ερωτηματικό τύπο οι αντωνυμίες μπαίνουν πάντα πριν από το ρήμα ή πριν από το βοηθητικό être ή avoir:

 • Tu n’auras pas voyagé en Espagne. Tu n’y auras pas voyagé.
 • Nous n’offrions pas de cadeaux à Nicolas. Nous ne lui offrions pas de cadeaux.
 • Ils ne sont pas allés à Paris. Ils n’sont pas allés.
 • Aurais-tu bu du café? En aurais-tu bu?
 • Avez-vous les livres dans le sac? Les avez-vous dans le sac?
 • Est-ce que tu aimes les chats? Est-ce que tu les aimes?

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: