Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες αντικείμενα – Les pronoms personnels compléments

lui, leur: Compléments d’objet indirect – Έμμεσα αντικείμενα του ρήματος

Je lui parle.

Vous lui écrivez une lettre.

Le professeur leur explique les exercices.

Εκ πρώτης όψεως, κάτι σας θυμίζουν. Το lui το ξέρετε σαν ενισχυτικό του υποκειμένου ενώ το leur σαν κτητικό επίθετο.

Εδώ όμως, πρόκειται για αντωνυμίες. Είναι το τρίτο πρόσωπο των me, te, nous, vous:

Singulier: Pluriel:
1ο πρόσωπο: me (m’) nous
2ο πρόσωπο: te (t’) vous
3ο πρόσωπο: lui του, της leur τους

Αντικαθιστούν πρόσωπα τα οποία είναι αντικείμενα σ’ένα ρήμα που συνοδεύεται από την πρόθεση à (au, à la, à l’aux). Δεν έχουν αρσενικό και θηλυκό γένος αλλά μόνο ενικό και πληθυντικό αριθμό και μπαίνουν πριν το ρήμα.

Για παράδειγμα:

  • Je parle à Marie. Je lui parle.
  • Je parle à Georges. Je  lui parle.
  • Je parle à Georges et à Marie. Je leur parle.
  • Vous écrivez une lettre à la directrice. Vous lui écrivez une lettre.
  • Ils téléphonent au directeur. ls lui téléphonent.
  • Marc écrit à l’amie. Marc lui écrit.
  • Le professeur explique aux élèves les exercices. Le professeur leur explique les exercices.

Οι Γάλλοι τις χρησιμοποιούν πολύ. Για κάποιον όμως που μαθαίνει γαλλικά υπάρχει μια μικρή δυσκολία, στην αρχή: Πως να ξεχωρίσει τα ρήματα που θέλουν πρόθεση; Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι αυτά που εκφράζουν την επικοινωνία:

parler μιλώ, téléphoner τηλεφωνώ, raconter διηγούμαι, dire λέω, demander ρωτάω, expliquer εξηγώ, écrire γράφω, envoyer στέλνω, donner δίνω, sourire χαμογελώ, offrir προσφέρω

Επίσης, μπορείτε να σκέφτεστε το ρήμα στα ελληνικά.  Αν θέλει σε μας πρόθεση θέλει και στα γαλλικά. Θα διαπιστώσετε ότι τις περισσότερες φορές μεταξύ των δύο γλωσσών υπάρχει αντιστοιχία: τηλεφωνώ σε, μιλώ σε, λέω σε … κτλ.

Quelques cas particuliers:

Επειδή οι κανόνες έχουν και εξαιρέσεις δείτε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα luileur αλλά μια pronom tonique.

1. Μετά από τα ρήματα:

être à ανήκω Le stylo est à Paul. Le stylo est à lui.
penser à, songer à, réfléchir à σκέφτομαι Nous pensons à nos amis. Nous pensons à eux.
tenir à  αγαπώ Je tiens à ma mère. Je tiens  à elle.

2. Μετά από ρήματα μέσης φωνής verbes pronominaux που συνοδεύονται από την πρόθεση à:

Tu t’intéresses à tes amies. Tu t’intéresses à elles. s’intéresser à ενδιαφέρομαι για
Je m’adresse à l’employé. Je m’adresse à lui. s’adresser à απευθύνομαι σε

3. Όταν υπάρχει άλλη πρόθεση: de για, pour για, sans χωρίς, avec με

Tu parles de tes amies. Tu parles d’elles.
Je travaille pour mes enfants. Je travaille pour eux.
Nous partons sans Marie et Sylvie. Nous partons sans elles.
Tu voyages avec ton père. Tu voyages avec lui.

Attention!

Τέλος, δεν πρέπει να μπερδεύουμε το leur προσωπική αντωνυμία με τα κτητικά επίθετα leur/leurs:

  • Elles parlent à leurs enfants. Μιλούν στα παιδιά τουςIls leur parlent. Τους μιλούν.
  • Ils téléphonent à leur fils. Τηλεφωνούν στο γιο τουςIls lui téléphonent. Του τηλεφωνούν.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

Η θέση της αντωνυμίας-αντικείμενο στην Οριστική  

– Τα “άψυχα” που συνοδεύονται από την πρόθεση à

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: