Επιστροφή σε Οι προσωπικές αντωνυμίες υποκείμενα – Les pronoms personnels sujets

Άλλες χρήσεις των ενισχυτικών αντωνυμιών

Συχνά χρησιμοποιούνται:

α) με προθέσεις ή άλλες εκφράσεις όπως:

 • chez moi σπίτι μου
 • avec lui με αυτόν
 • sans elle χωρίς αυτήν
 • à cause de nous εξ’αιτίας μας
 • grace à toi χάρη σ’εσένα
 • pour eux γι αυτούς
 • comme moi όπως εγώ

Παραδείγματα:

 • L’argent est très important, pour eux. Τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά γι αυτούς.
 • Grace à toi,  j’ai trouvé ce travail. Χάρη σ’εσένα βρήκα αυτή τη δουλειά.
 • VIens-tu chez moi? Έρχεσε σπίτι μου;

β) δίπλα σε τοπικά επιρρήματα:

 • près de lui κοντά σ’αυτόν
 • à côté d’elle δίπλα σ’αυτήν
 • à gauche de toi αριστερά σου
 • à droite de nous δεξιά μας
 • loin de vous μακριά σας.

Παραδείγματα:

 • À gauche de toi,  il y a une chaise. Αριστερά σου υπάρχει μια καρέκλα.
 • Ils habitent loin de nous. Μένουν μακριά μας.

γ) για να σχηματίσουμε την προσταχτική στα αυτοπαθεί ρήματα/verbes pronominaux:

 • Assieds-toi à côté d’elle. Κάθησε δίπλα της.
 • Habillez-vous vite. Ντυθείτε γρήγορα.

δ) μετά από τις εκφράσεις: c’est/ce sont … είναι …, όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάποιον:

 • C’est lui.
 • Ce sont eux. 
 • Ce sont elles.
 • C’est vous, Madame Lacroix?

ε) C’est à/Ce sont à + pronom tonique, αντί για κτητικό επίθετο:

Παραδείγματα:

 • C’est à vous cette voiture? Είναι δικό σας αυτό το αυτοκίνητο;
 • Ces cahiers? Ce sont à nous. Αυτά τα τετράδια; Είναι δικά μας.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF.

Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύετε το bandwidth σας.

Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar