Επιστροφή σε Construire des phrases

Construire des phrases: Avec un verbe + DE + INFINITIF

Τα πιο συνηθισμένα ρήματα μετά από τα οποία θα βάλουμε ένα απαρέμφατο (δηλ. άκλητο ρήμα) το οποίο συνοδεύεται από την πρόθεση: de

Attention! Να θυμίσουμε ότι το ρήμα και το απαρέμφατο πρέπει αναφέρονται πάντα στο ίδιο πρόσωπο.

accepter deδέχομαι
permettre (à quelqu’un ) deεπιτρέπω
essayer deπροσπαθώ
décider deαποφασίζω
éviter deαποφεύγω
refuser deαρνούμαι
oublier deξεχνώ
regretter deμετανοιώνω
finir deτελειώνω
promettre deυπόσχομαι
proposer deπροτείνω
mériter de αξίζω
défendre / interdire deαπαγορεύω

Για παράδειγμα:

 • Elle n’accepte pas de travailler pour un salaire médiocre. Δεν δέχεται να εργαστεί για ένα μέτριο μισθό.
 • Le professeur ne permet pas aux élèves de sortir de la classe. Ο καθηγητής δεν επιτρέπει στους μαθητές να βγαίνουν από την τάξη.
 • Nous essayons d’étudier plus. Προσπαθούμε να μελετάμε περισσότερο.
 • J’ai décidé de déménager à l’étranger. Αποφάσισα να μετακομίσω στο εξωτερικό.
 • Nous évitons de prendre beaucoup de médicaments. Αποφεύγουμε να παίρνουμε πολλά φάρμακα.
 • Je refuse d’assister à la réunion. Αρνούμαι να παρευρεθώ στο συμβούλιο.
 • Il a oublié de fermer la porte à clé. Ξέχασε να κλειδώσει την πόρτα.
 • Je regrette d’avoir parlé si impoliment. Μετάνοιωσα που μίλησα τόσο ανάγωγα.
 • Elle a fini de faire le ménage. Τέλειωσε με τις δουλειές του σπιτιού.
 • Nous avons promis aux enfants d’aller au parc. Υποσχεθήκαμε στα παιδιά να πάμε στο πάρκο.
 • Le gouvernement propose de prendre des mesures contre le chômage. Η κυβέρνηση υπόσχεται να πάρει μέτρα ενάντια στην ανεργία.
 • Tous les citoyens méritent d’habiter dans des villes humaines, sans pollution et bruit. Όλοι οι πολίτες αξίζει να ζουν σε πόλεις ανθρώπινες χωρίς μόλυνση και θόρυβο.
 • Je vous interdis / défends de sortir. Σας απαγορεύω να βγείτε.

Αρέσει σε %d bloggers: