Επιστροφή σε Sructures – Δομές

Les articulateurs logiques

Οι λέξεις ή εκφράσεις που μας βοηθούν να συνδέουμε λογικά τα νοήματα και τις ιδέες, δίνοντας έτσι στο λόγο μας (προφορικό ή γραπτό) συνοχή.

Ας δούμε, εδώ, μερικές από τις πιο συνηθισμένες:

1. Pour introduire:

Για να ξεκινήσουμε, να κάνουμε την εισαγωγή στο θέμα:

Avant toutΠάνω απ’όλα
Premièrement / En premier lieuΠρώτα / Κατ’αρχ’ην
D’abord / tout d’abordΠρώτα / Κατ’αρχ’ήν
Pour commencer Για να ξεκινήσω

Για παράδειγμα:

 • Je voudrais apprendre des langues étrangères, premièrement / en premier lieu, pour pouvoir travailler à l’étranger. Θα ήθελα να μάθω ξένες γλώσσες, αρχικά για να μπορώ να εργαστώ στο εξωτερικό.
 • D’abord / Pour commencer, j’ai fait des études de littérature à l’université de mon pays. Κατ’αρχήν, σπούδασα λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο της χώρας μου.
 • Libérté, c’est avant tout pouvoir exprimer son opinion. Ελευθερία είναι πάνω απ’όλα να μπορείς να εκφράζεις τη γνώμη σου.

2. Pour continuer / ajouter:

Για να συνεχίσουμε ή να προσθέσουμε:

De plus / en outre Επιπλέον (στο γαπτό λόγο)
En plusΕπιπλέον (στον προφορικό λόγο)
Ensuite, puis, aprèsΈπειτα, ύστερα, μετά
EnfinΤέλος

Για παράδειγμα:

 • De nos jours, il faut prendre beaucoup de mésures contre la COVID 19. De plus / En outre, le port du masque est obligatoire dans les endroits publics. Στις μέρες μας, πρέπει να πάρουμε πολλά μέτρα ενάντια στον COVID 19. Επιπλέον, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους δημόσιους χώρους.
 • D’abord, j’ai passé à la banque, puis je suis aller faire mes courses et enfin, j’ai rendu visite à ma mère. Πέρασα πρώτα από την τράπεζα, ύστερα πήγα για ψώνια και τέλος επισκέφθηκα την μητέρα μου.

3. Donner une opinion:

Για να πούμε τη γνώμη μας:

À ce sujetΣτο θέμα αυτό
Dans ce cas-làΣ’αυτή την περίπτωση
De mon point de vueΚατά την άποψή μου
Quant à moiΣε ό,τι με αφορά

Για παράδειγμα:

 • On dit que le français n’est pas une langue difficile. Quant à moi, j’ai un grand problème avec la prononciation. Λένε πως τα γαλλικά δεν είναι μια δύσκολη γλώσσα. Σε ό,τι με αφορά, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με την προφορά.
 • Le virus se répand très vite dans toute l’Europe. Dans ce cas-là, un deuxième confinement est indispensable pour pouvoir le freiner. Ο ιός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Σ’ αυτή την περίπτωση ένας δεύτερος εγκλεισμός είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να τον σταματήσουμε.

4. Exprimer une alternative:

Για μια εναλλακτική:

D’un côté … de l’autre côté, … /D’une part … d’autre part, …Από την μια … Από την άλλη
Soit … soit Είτε … Είτε 

Για παράδειγμα:

 • Pour perdre des kilos il faut d’une part manger léger et d’autre part s’exercer quotidiennement. Για να χάσει κανείς κιλά πρέπει απ’τη μια να τρώει ελαφριά κι απ’την άλλη να ασκείται καθημερινά.
 • Pour aller en Italie soit on prend le bateau soit on voyage en avion. Για να πάμε στην Ιταλία ή θα πάρουμε το πλοίο ή θα ταξιδέψουμε με αεροπλάνο.

5. Donner une opinion générale:

Για μια γενική άποψη:

D’une façon générale / GénéralementΓενικά
GlobalementΣυνολικά

Για παράδειγμα:

 • D’une façon générale/Généralement, les nouvelles technologies ont beaucoup changé notre quotidien. Γενικά, οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν πολύ την καθημερινότητά μας.
 • Globalement, la distanciation sociale, l’utilisation du masque et l’hygiène des mains ont donné un coup de frein au virus dangereux. Συνολικά, η κοινωνική απόσταση, η χρήση μάσκας και η υγιεινή των χεριών φρέναραν τον επικύνδινο ιό.

6. Changer de sujet:

Για ν’αλλάξουμε θέμα:

À part çaΕκτός αυτού
Par ailleursΕπιπλέον

Για παράδειγμα:

 • Elle est très belle mais par ailleurs un peu snob. Είναι όμορφη αλλά απ’την άλλη λίγο σνομπ.
 • Pour protéger la population du virus on a pris des mesures strictes. À part ça, les chercheurs travaillent pour la production d’un vaccin, le plus tôt possible. Για να προστατέψουμε τον πληθυσμό από τον ιό πήραμε αυστηρά μέτρα. Εκτός αυτού, οι ερευνητές εργάζονται για την παραγωγή ενός εμβολίου, το συντομότερο δυνατό.

7. Opposer:

Για να εκφράσουμε την αντίθεση:

a. Une opposition faible απαλή αντίθεση
Cependant / PourtantΩστόσο / Όμως
NéanmoinsΩστόσο / Όμως (στο γραπτό λόγο)
b. Une opposition forte έντονη αντίθεση
Par contreΑντιθέτως
Quand mêmeΕν τούτοις
En revancheΑντιθέτως (στο γραπτό λόγο)

Για παράδειγμα:

 • La Tour Eiffel est le symbole de la France. Pourtant / Néanmoins, il a été fortement critiqué à l’époque de sa construction. Ο πύργος του Άιφελ είναι το σύμβολο της Γαλλίας. Ωστόσο, είχε δεχθεί έντονη κριτική την εποχή της κατασκευής του.
 • Sylvie n’est pas bonne en maths. En revanche, elle est excellente en littérature. Η Sylvie δεν είναι καλή στα μαθηματικά. Αντιθέτως, είναι άριστη στη λογοτεχνία.
 • Les mésures contre le virus sont efficaces. Cependant, on doit penser à quelques détails. Τα μέτρα ενάντια στον ιό είναι αποτελεσματικά. Όμως, πρέπει να σκεφτούμε κάποιες λεπτομέρειες.
 • Il est un peu égoiste mais je le trouve sympa, quand même. Είναι λίγο εγωιστής, εν τούτοις τον βρίσκω συμπαθητικό.

8. Donner une justification:

Για να αιτιολογήσουμε:

Ça / Cela montre queΑυτό δείχνει ότι …
D’ailleurs Εξάλλου
JustementΑκριβώς
Par exempleΓια παράδειγμα

Για παράδειγμα:

 • Les anti-oxydants sont abondants dans les fuits rouges comme par exemple, la framboise, la canneberge et les fraises. Τα αντιοξειδωτικά είναι άφθονα στα κόκκινα φρούτα όπως για παράδειγμα, τα βατόμουρα, τα κράνμπερι και οι φράουλες.
 • Je vais aller au marché demain. D’ailleurs, je dois acheter des pommes pour faire une tarte. Θα πάω στην αγορά αύριο. Εξ’άλλου, πρέπει να αγοράσω μήλα για να φτιάξω μία τάρτα.
 • Je ne souhaite pas sortir, ce soir. Justement, je voudrais dormir tôt. Δεν επιθυμώ να βγω απόψε. (Επειδή) Ακριβώς, θέλω να κοιμηθώ νωρίς.
 • Le virus se répand très vite. Cela montre que on doit renforcer les mesures. Ο ιός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα.
 •  La pandémie du coronavirus est en train de modifier le secteur du commerce. Par exemple, le commerce sur Internet est en plein essor. Η πανδημία του κορωνοïού αλλλάζει τον τομέα του εμπορίου. Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε πλήρη άνθιση.

9. Donner des précisions:

Για να διευκρινίσουμε:

En fait / En réalitéΠράγματι / Στην πραγματικότητα
À vrai direΓια να πούμε την αλήθεια
En un motΜε μια λέξη
En d’autres termesΜε άλλα λόγια

Για παράδειγμα:

 • L’immunité de groupe ne doit pas être utilisée comme stratégie contre la pandémie. En d’autres termes / En un mot, l’immunité de groupe doit être obtenue par la vaccination et non par l’infection. Η ομαδική ανοσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στρατηγική ενάντια στην πανδημία. Με άλλα λόγια / Με μία λέξη, η ανοσία των ανθρώπων πρέπει να επιτευχθεί από τον εμβολιασμό και όχι από την μόλυνση.
 • Le manque de lumière, le froid, les journées plus courtes vous épuisent. En réalité, vous n’avez plus d’énergie. Η έλλειψη ψωτός, το κρύο, οι μικρές σε διάρκεια ημέρες σας εξουθενώνουν. Στην πραγματικότητα, δεν έχετε πια ενέργεια.
 • À vrai dire, pour parler bien une langue étrangère on doit partir en “immersion” à l’étranger. Για να πούμε την αλήθεια για να μιλήσει κανείς καλά μια ξένη γλώσσα πρέπει να ζήσει στο εξωτερικό. / (partir en “immersion” faire un stage linguistique à l’étranger)

10. Conclure:

Για να κλείσουμε:

En tout cas / De toute façonΣε κάθε περίπτωση
Finalement / En définitiveΤέλος / Τελικά
En conclusion / Pour conclureΓια να κλείσουμε / Κλείνοντας

Για παράδειγμα:

 • Pour faire une pâte à crêpes facile: d’abord, mélangez la farine et les œufs. Après, ajoutez le lait et l’eau et finalement, faites cuire les crêpes à feu doux. Για να κάνετε μια εύκολη ζύμη για κρέπες, πρώτα, σ’ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι και τα αυγά. Μετά, προσθέστε το γάλα και το νερό και τέλος, ψήστε τις κρέπες σε σιγανή φωτιά.
 • En conclusion / Pour conclure, je voudrais vous poser quelques questions. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις.
 • Finalement, qu’est-ce qu’on va faire ce weekend? Τελικά τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο;

Αρέσει σε %d bloggers: