Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Οι συζυγίες των ρημάτων – Les groupes des verbes

Τα γαλλικά ρήματα, ανάλογα με τις τις καταλήξεις του απαρεμφάτου τους,  χωρίζονται σε τρεις βασικές ομάδες:

1. Premier groupe:

Πρόκειται για ομαλά ρήματα με κατάληξη σε: -ER. Σ’αυτήν ανήκει περίπου το 90% των γαλλικών ρημάτων. Εξαίρεση αποτελεί το aller το οποίο ανήκει στην 3η συζυγία.

Για παράδειγμα:

  • parl-er μιλώ
  • travaill-er εργάζομαι
  • oubli-er ξεχνώ 

Θα ξεχωρίσουμε κάποια ρήματα που ενώ η κλίση τους είναι ομαλή, παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες στο θέμα. Θα τα χωρίσουμε στις παρακάτω κατηγορίες:

ier, –uer: étudier μελετώ, louer νοικιάζω, continuer συνεχίζω …
cer: avancer προχωρώ, placer τοποθετώ …
ger: manger τρώω, nager κολυμπώ
eler: appeler ονομάζω, καλώ, épeler συλλαβίζω
eter: jeter ρίχνω, acheter αγοράζω
ayer: payer πληρώνω, essayer δοκιμάζω
oyer: envoyer  στέλνω, nettoyer καθαρίζω
uyer: ennuyer ενοχλώ, essuyer σκουπίζω, καθαρίζω

2. Deuxième groupe:

Πρόκειται επίσης για ομαλά ρήματα με κατάληξη σε: -IR.

Για παράδειγμα:

  • fin-ir  τελειώνω
  • chois-ir  διαλέγω
  • roug-ir κοκκινίζω

3. Troisième groupe:

Στην ομάδα αυτή ανήκουν όλα τα ανώμαλα ρήματα με καταλήξεις σε: -IR, -IR, -RE, -OIR.

Για παράδειγμα:

  • all-er πηγαίνω
  • cour-ir τρέχω
  • voul-oir θέλω
  • prend-re παίρνω

Δείτε ακόμα:

– Πως κλίνονται τα ομαλά ρήματα στον Ενεστώτα.

 

 

Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (1)

Κάποια ρήματα της 1ης συζυγίας, παρόλο που είναι ομαλά, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στο θέμα τους. Θα τα συναντήσουμε δηλ. με δύο διαφορετικά θέματα, στον Ενεστώτα Présent. Ας δούμε όμως κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ρήματα που τελειώνουν σε: 1. – CER / -GER: commencer ξεκινώ, αρχίζω / manger τρώω 2. – ETER / -ELER: jeter πετώ, ρίχνω / (s’)appeler καλώ, (ονομάζομαι) …

Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (2)

Κάποια ρήματα της 1ης συζυγίας, παρόλο που είναι ομαλά, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στο θέμα τους. Θα τα συναντήσουμε δηλ. με δύο διαφορετικά θέματα, στον Ενεστώτα Présent. Ας δούμε όμως κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 1. ACHETER / (LEVER, GELER, PESER) 2. PRÉFÉRER / (POSSÉDER, CÉDER)        

Η τρίτη συζυγία (ανώμαλα ρήματα) – Le 3e groupe (v. irréguliers)

Τα που “-ir” κλίνονται σαν “-er”

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: