Επιστροφή σε Τα ρήματα στα γαλλικά – Les verbes en français

Οι συζυγίες των ρημάτων – Les groupes des verbes

Είναι οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα γαλλικά ρήματα, ανάλογα με τις καταλήξεις του απαρεμφάτου τους. Υπάρχουν τρεις συζυγίες.

Στην πρώτη και τη δεύτερη ανήκουν τα ομαλά ρήματα (δηλ. αυτά που κλίνονται με τις ίδιες καταλήξεις):

Premier groupe 1η συζυγία: ρήματα σε -er

Σ’αυτήν ανήκει περίπου το 90% των γαλλικών ρημάτων :

 • parl-er μιλώ,
 • travaill-er εργάζομαι,
 • oubli-er ξεχνώ …

Εξαίρεση αποτελεί το aller πηγαίνω, το οποίο ανήκει στην 3η συζυγία.

Attention!

Ωστόσο, σ’αυτή την κατηγορία υπάρχουν κάποια ρήματα που ενώ η κλίση τους είναι ομαλή, παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες στο θέμα τους. Θα τα χωρίσουμε στις παρακάτω ομάδες, ανάλογα με το τελευταίο γράμμα του θέματος.

Αυτά που τελειώνουν σε:

 • cer:

π. χ. avancer προχωρώ

 • ger:

π. χ. manger τρώω

 • -eler:  

π. χ. appeler ονομάζω, καλώ

 • -eter:

π. χ.  jeter πετώ (π.χ τα σκουπίδια), ρίχνω

 • -oyer:

π. χ. envoyer  στέλνω

 • -uyer:

π. χ. ennuyer ενοχλώ

 • -ayer:

π. χ. pa-yer πληρώνω

Deuxième groupe 2η συζυγία: ρήματα σε -ir

 • fin-ir  τελειώνω,
 • chois-ir  διαλέγω
 • roug-ir κοκκινίζω

Δείτε πως κλίνονται τα ομαλά ρήματα εδώ.

Τέλος, στην τρίτη συζυγία ανήκουν όλα τα ανώμαλα ρήματα (δηλ. αυτά που κλίνονται με διαφορετικό τρόπο το καθένα):

 Troisième groupe: ρήματα σε -er, -ir, -oir, -re

 • all-er πηγαίνω
 • cour-ir τρέχω
 • voul-oir θέλω
 • prend-re παίρνω

 

 

Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας – Manger, Commencer, Payer, … etc.

Κάποια ρήματα της 1ης συζυγίας, παρόλο που είναι ομαλά, παρουσιάζουν ιδαιτερότητες στο θέμα τους. Θα τα συναντήσουμε δηλ. με δύο διαφορετικά θέματα. Ας δούμε όμως κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ρήματα που τελειώνουν σε:  -cer: ex. commencer ξεκινώ, αρχίζω Présent: je commence, tu commences, il/elle/on commence,                   nous commençons*, vous commencez, …

Άλλες ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας: acheter, lever, geler, posséder

Και σ’αυτή την περίπτωση ενώ η κλίση είναι ομαλή, παρουσιάζονται κάποιες αλλαγές στο θέμα . Στα παρακάτω ρήματα όπου το τελικό e δεν ακούγεται το προηγούμενο θα πάρει accent grave (è): acheter αγοράζω Présent: j’achète*, tu achètes*, il/elle/on achète*                    nous achetons** , vous achetez*** , ils/elles achètent*  Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κλίνουμε και τo racheter ξαναγοράζω.  (se) lever σηκώνω, (-ομαι) …

Η τρίτη συζυγία (ανώμαλα ρήματα) – Le 3e groupe (v. irréguliers)

Τα που “-ir” κλίνονται σαν “-er”

Leave a Reply

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar