Επιστροφή σε Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (1)

Premier Groupe: Les verbes en: -IER, -UER, -OUER

Κάποια ρήματα της πρώτης συζυγίας έχουν πριν από την κατάληξη -er φωνήεν και θέλουν προσοχή στην προφορά στα πρόσωπα με κατάληξη -e ή -ent .

1. ÉTUDIER μελετώ, σπουδάζω / étudi -er

Présent
j’étudi –e [etudi]
tuétudi –es [etudi]
il / elle / onétudi –e [etudi]
nousétudi -ons
vousétudi-ez 
ils / elles[z]étudient [etudi]

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: apprécier εκτιμώ, oublier, ξεχνώ, remercier ευχαριστώ

2. CONTINUER συνεχίζω / continu -er

Présent
jecontinu –e [continu]
tucontinu –es [continu]
il / elle / oncontinu –e [continu]
nouscontinu -ons
vouscontinu-ez 
ils / ellescontinuent [continu]

3. JOUER παίζω / jou -er

Présent
jejou –e [jou]
tujou –es [jou]
il / elle / onjou –e [jou]
nousjou -ons
vousjou-ez 
ils / ellesjouent [jou]

Με τον ίδιο τρόπο κλίνεται: louer νοικιάζω

Δείτε ακόμη:

jouer à / de

Αρέσει σε %d bloggers: