Επιστροφή σε Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας (1)

Premier Groupe: Les verbes en -YER

Έχουμε και μια κατηγορία ρημάτων που έχουν στο θέμα τους το “y”.  Αυτό μετατρέπεται σε i όπου το τελικό e δεν ακούγεται, δηλ. σε όλα τα πρόσωπα του ενικού και στο τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού του Ενεστώτα.

Αυτή την κατηγορία, με την σειρά της, θα την χωρίσουμε σε υποκατηγορίες ανάλογα με το φωνήεν που υπάρχει πριν από το “y”. Έτσι λοιπόν έχουμε ρήματα σε:

1. – OYER: ENVOYER στέλνω / envo -yer

Présent

j’envoie
tuenvoies
il / elle / onenvoie
nousenvoyons
vousenvoy-ez
ils / ellesenvoient

2. – UYER: APPUYER πιέζω / appu -yer

Présent

j’appuie
tuappuies
il / elle / onappuie
nousappuyons
vousappuyez
ils / ellesappuient

3. – AYER: PAYER πληρώνω / pa -yer

Présent

jepaiepay-e
tupaiespayes
il / elle / onpaiepaye
nouspayonspayons
vouspayezpayez
ils / ellespaientpayent

Το ευχάριστο στην τελευταία αυτή υπό-ομάδα είναι ότι τα ρήματα μπορούν να κρατήσουν το y και σε όλα τα πρόσωπα, άρα μπορούν να κλιθούν με δύο τρόπους.

Attention!

Στο Μέλλοντα, το y μετατρέπεται σε i, σε όλα τα πρόσωπα. Εξαιρείται το envoyer που είναι ανώμαλο και τα ρήματα με κατάληξη -AYER που μπορούμε κι εδώ να τα κλίνουμε με δύο τρόπους:

Futur Simple:

  • appuyer: j’appuierai, tu appuieras …
  • payer: je payerai / je paierai, …
  • envoyer: j’enverrai

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη στον Ενεστώτα.

Αρέσει σε %d bloggers: