Επιστροφή σε Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – La forme négative des verbes

La négation autrement … – Η άρνηση αλλιώς …

Je ne veux rien.

Personne ne frappe à la porte.

Je ne voyagerai nulle part cet été.

Je ne t’aime plus.

Il n’est pas encore arrivé.

Je voudrais mon café sans sucre, s’il vous plaît.

Για ν’αρνηθούμε ή να δείξουμε την αντίθεση, στα γαλλικά, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε πάντα το ne … pas. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Ας δούμε πως …

1. quelqu’ un κάποιος / Tout le monde όλοι  ‡  ne … personne  / ne … aucun κανείς

Για παράδειγμα:

 • Quelqu’un est venu? Non, personne n’est venu.
 • Est-ce que tu connais quelqu’un ici? Non, je ne connais aucun. Non, je ne connais personne.
 • Tout le monde est là. Personne n’est absent.
 • Je connais tout le monde dans cette salle. Par contre toi, tu ne connais personne.
 • Quelqu’un frappe à la porte? – Non, aucun ne frappe à la porte.

2. Tous όλοι  ‡  ne … aucun 

Για παράδειγμα:

 • Tous sont venus à l’exposition? Non, aucun n‘est venu à l’exposition.
 • Tous sont venus à la fête. ‡ Aucun n’est venu à la fête.

3. Plusieurs αρκετοί, πολλοί  ‡  aucun, aucune κανείς, καμμιά

Για παράδειγμα:

 • Il a plusieurs copains mais aucun vrai ami.
 • Elle a plusieurs amies étrangères mais aucune ne parle français.
 • Je n’ai aucun problème.

4. quelque chose κάτι  / tout όλα  ‡  ne … rien τίποτα

Για παράδειγμα:

 • Veux-tu quelque chose? – Non merci, je ne veux rien.
 • As-tu acheté quelque chose? Non, je n’ai rien acheté.
 • Il croit qu’il connaît tout mais en réalité il ne connaît rien.
 • Nous avons tout et vous n’avez rien.

5. partout παντού / quelque part κάπου  ‡  ne … nulle part πουθενά

Για παράδειγμα:

 • J’ai cherché mon sac partout mais il n’est nulle part.
 • Vas-tu quelque part, ce soir? – Non, je ne vais nulle part, je reste à la maison.
 • Tu as vu quelque part mes lunettes? Non, je ne les ai vues nulle part.

6. encore ακόμη   ne … plus όχι πια

Για παράδειγμα:

 • Tu prends encore des cours de danse? – Non, je ne prends plus de cours de danse.
 • Veux-tu encore un peu de café? Non, je n’en veux plus.

7. déjà ήδη  ‡  ne … pas encore όχι ακόμη

Για παράδειγμα:

 • As -tu déjà fini tes devoirs pour l’école? – Non, je n’ai pas encore commencé à étudier.
 • J’étudie déjà 4 ans mais je n’ai pas encore fini mes études.
 • As-tu déjà visité le Louvre? Non, malheureusement, pas encore.

8. quelques fois μερικές φορές  ‡  ne … jamais ποτέ

Για παράδειγμα:

 •  Vas-tu quelques fois au théâtre? – Non, je ne vais jamais au théâtre.
 • Je regarde quelquefois des films policiers mais je ne regarde jamais de films d’aventures.

9. toujours πάντα  ‡  ne … jamais ποτέ / ne … plus όχι πια

Για παράδειγμα:

 • Tu manges toujours au restaurant, les weekends? – Non, je ne mange jamais au restaurant.
 • Elle travaille toujours chez Peugeot? Non, elle ne travaille plus chez Peugeot. Elle a démissionné.
 • Il fume toujours? Non, il ne fume plus, il a arrêter de fumer.

10. souvent συχνά  ‡  rarement σπάνια

Για παράδειγμα:

 • Voyages-tu souvent en avion? – Non, je voyage rarement en avion. J’ai peur de l’avion.
 • J’achète souvent aux soldes mais rarement des produits de marque.

11. et και  ‡  ne … ni … ni ούτε … ούτε

Για παράδειγμα:

 • J’aime les légumes et le poisson. ‡ Je n’aime ni les légumes ni le poisson.
 • Elle n’a ni frère ni sœur.
 • J’aime les fruits et les légumes. Je n mange ni viande ni poisson.

12. avec με  ‡  sans χωρίς

Συχνά, το ουσιαστικό που ακολουθεί δεν παίρνει άρθρο.

Για παράδειγμα:

 • Je préfère mon café sans sucre, s’il vous plaît.
 • Elle mange une tarte aux fraises sans chantilly.
 • Nous voyagerons en Espagne sans nos enfants.
 • Il a un rendez-vous avec un ancien ami.
 • Avec beurre les légumes, s’il vous plaît!

13. beaucoup (de) πολύ  ‡  peu (de) λίγο

Για παράδειγμα:

 • Il a beaucoup de difficultés mais peu d‘amis qui pourraient l’aider.
 • J’ai beaucoup de travail et peu de temps libre.
 • Nous travaillons beaucoup, nous dormons peu.
 • Ils parlent beaucoup, ils écrivent peu.

14. Trop (de) πάρα πολύ  ‡  pas assez (de) όχι αρκετά

Για παράδειγμα:

 • Il a trop de pproblèmes financiers mais pas assez d’argent.
 • Vous mangez trop de viande mais pas assez de légumes.
 • Elles s’amusent trop et elles n’étudient pas assez.
 • Vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux et vous ne lisez pas assez de livres.

15. plus (de) περισσότερο  ‡  moins (de) λιγότερο

Για παράδειγμα:

 • Tu as plus d’argent que moi mais moins d’amis.
 • Il faut travailler plus et s’amuser moins.

Οι παραπάνω αρνητικές λέξεις λειτουργούν μέσα στην πρόταση όπως ακριβώς και η άρνηση ne … pas.

Μπαίνουν δηλ. αριστερά και δεξιά από το ρήμα:

Je ne regarde jamais la télé.

Nous ne voyons personne dans la salle de réunions.

Elle nachète rien.

Je ne voyagerai nulle part cet été.

Το aucun και το personne αν είναι υποκείμενα στο ρήμα θα τα συναντήσουμε στην αρχή της πρότασης:

Personne ne frappe à la porte. Κανείς δεν χτυπά την πόρτα.

Aucun n’est là. Κανείς δεν είναι εδώ.

ενώ αν είναι αντικείμενα στο τέλος:

Je ne vois personne. Εγώ δεν βλέπω κανένα.

Je ne vois aucunΕγώ δεν βλέπω κανένα.

Attention: pas encore, déjà, jamais

Όταν έχουμε “σύνθετους χρόνους” θα μπουν ανάμεσα στο βοηθητικό και τη μετοχή:

Je n’ai pas encore fini mes exercices.

Elle n’a rien acheté dans les boutiques.

Je n’ai jamais vu cette actrice.

J’ai déjà mangé mon petit déjeuner.

 

Αρέσει σε %d bloggers: