Επιστροφή σε Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο – La forme négative des verbes

La négation … autrement – Η άρνηση … αλλιώς

Je ne veux rien.

Personne ne frappe à la porte.

Je ne voyagerai nulle part cet été.

Je ne t’aime plus.

Il n’est pas encore arrivé.

Για ν’αρνηθούμε, στα γαλλικά, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε πάντα το ne … pas. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Ας δούμε πως …

1.

quelqu’ un κάποιος

tout le monde όλοι

ne … personne κανείς

Για παράδειγμα:

Quelqu’un est venu ‡ Personne n’est venu.

Tout le monde est là. Personne n’est absent.

2.

quelque chose κάτι  

ne … rien τίποτα

Για παράδειγμα:

– Veux-tu queque chose? – Non merci, je ne veux rien.

3.

partout παντού

quelque part κάπου

ne … nulle part πουθενά

Για παράδειγμα:

J’ai cherché mon sac partout mais il n’est nulle part.

– Vas-tu quelque part, ce soir? – Non, je ne vais nulle part, je reste à la maison.

4.

encore ακόμη

ne … plus όχι πια

Για παράδειγμα:

– Tu prends encore des cours de danse? – Non, je ne prends plus de cours de danse.

5.

déjà ήδη

ne … pas encore όχι ακόμη

Για παράδειγμα:

– As -tu déjà fini tes devoirs pour l’école? – Non, je n’ai pas encore commencé à étudier.

6.

quelques fois μερικές φορές

toujours πάντα

souvent συχνά

ne … jamais ποτέ

Για παράδειγμα:

– Vas-tu quelques fois au théâtre? – Non, je ne vais jamais au théâtre.

– Voyages-tu souvent en avion? – Non, je ne voyage jamais en avion. J’ai peur de l’avion.

– Tu manges toujours au restaurant, les weekends? – Non, je ne mange jamais au restaurant.

7.

tous όλοι

quelqu’un  

ne … aucun κανένας

Για παράδειγμα:

– Tous sont venus à la fête. ‡ Aucun n’est venu à la fête.

– Quelqu’un frappe à la porte? – Non, aucun ne frappe à la porte.

8.

et και

ne … ni … ni ούτε … ούτε

Για παράδειγμα:

– J’aime les légumes et le poisson. ‡ Je n’aime ni les légumes ni le poisson.

– Elle n’a ni frère ni sœur.

Οι παραπάνω αρνητικές λέξεις λειτουργούν μέσα στην πρόταση όπως ακριβώς και η άρνηση ne … pas.

Μπαίνουν δηλ. αριστερά και δεξιά από το ρήμα:

Je ne regarde jamais la télé.

Nous ne voyons personne dans la salle de réunions.

Elle nachète rien.

Je ne voyagerai nulle part cet été.

Το aucun και το personne αν είναι υποκείμενα στο ρήμα θα τα συναντήσουμε στην αρχή της πρότασης:

Personne ne frappe à la porte. Κανείς δεν χτυπά την πόρτα.

Aucun n’est là. Κανείς δεν είναι εδώ.

ενώ αν είναι αντικείμενα στο τέλος:

Je ne vois personne. Εγώ δεν βλέπω κανένα.

Je ne vois aucunΕγώ δεν βλέπω κανένα.

Attention: pas encore, déjà, jamais

Όταν έχουμε “σύνθετους χρόνους” θα μπουν ανάμεσα στο βοηθητικό και τη μετοχή:

Je n’ai pas encore fini mes exercices.

Elle n’a rien acheté dans les boutiques.

Je n’ai jamais vu cette actrice.

J’ai déjà mangé mon petit déjeuner.

 

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar