Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Passé Composé avec AVOIR – Les verbes réguliers: -IR, -ER

Ο Αόριστος. Και πιο σωστά Παρακείμενος, ο οποίος, στην καθημερινή γλώσσα, έχει πάρει τη θέση του απλού Αορίστου (Passé Simple). Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

1.  το βοηθητικό ρήμα (verbe auxiliaire): avoir 

2. τη μετοχή του Αορίστου (Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε.

Στη συνέχεια, κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα AVOIR στον Ενεστώτα ενώ η μετοχή θα μείνει αμετάβλητη. Για τα ομαλά ρήματα είναι πολύ εύκολο, αρκεί να θυμόμαστε πως σχηματίζουμε τη μετοχή.

Δείτε πως σχηματίζουμε τη μετοχή των ομαλών ρημάτων

1. premier groupe (-ER): PARLER / j’ai parlé μίλησα

j’aiparlé
tuasparlé
il/elle/ onaparlé
nousavonsparlé
vousavezparlé
ils / ellesontparlé

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

2. deuxième groupe (-IR): FINIR / j’ai fini τελείωσα

j’aifini
tuasfini
il/elle/ onafini
nousavonsfini
vousavezfini
ils / ellesontfini

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: