Επιστροφή σε Πως σχηματίζονται οι χρόνοι (1)

Le Plus que parfait – Υπερσυντέλικος

Σύνθετος χρόνος κι αυτός, όπως ο Passé Composé. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε:

1.  ένα βοηθητικό ρήμα (un verbe auxiliaire): avoir ή être

2. τη μετοχή του Αορίστου (le Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε.

Attention! Η διαφορά του με τον Passé Composé είναι ότι εδώ κλίνουμε το βοηθητικό ρήμα στον Imparfait.

1. Premier groupe: (-ER): PARLER / j’avais parlé είχα μιλήσει

j’avaisparlé
tuavaisparlé
il/elle/ onavaitparlé
nousavionsparlé
vousaviezparlé
ils / ellesavaientparlé

2. Deuxième groupe (-IR): FINIR / j’avais  fini είχα τελειώσει

j’avaisfini
tuavaisfini
il/elle/ onavaitfini
nousavionsfini
vousaviezfini
ils / ellesavaientfini

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για όλα τα ρήματα της 3ης συζυγίας:

3. Troisième groupe: PRENDRE / j’avais pris είχα πάρει

j’avaispris
tuavaispris
il/elle/ onavaitpris
nousavionspris
vousaviezpris
ils / ellesavaientpris

4. Les verbes auxiliaires

AVOIR:j’avais eu
ÊTRE:j’avais été

Τέλος, να ξαναθυμίσουμε ότι στα ρήματα που κλίνονται με το  être δεν ξεχνάμε την συμφωνία της μετοχής

  • elle était  tombée
  • nous étionstombés / tombées

Δείτε ακόμη:

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

Αρέσει σε %d bloggers: