Επιστροφή σε Οι μετοχές στα γαλλικά – Les participes en français (πως σχηματίζονται)

Les Participes Passés de quelques verbes irréguliers

Δύο είναι οι δυσκολίες που μπορεί να έχει κανείς για να κλίνει ένα ρήμα στους σύνθετους χρόνους:

Η πρώτη είναι να θυμάται με ποιο από τα δύο βοηθητικά ρήματα κλίνεται: το ÊTRE  ή το AVOIR.

Και η δεύτερη, να θυμάται τη μετοχή του ρήματος le participe passé.

Τα ομαλά ρήματα σχηματίζουν πολύ εύκολα τις μετοχές. Η δυσκολία είναι για τα ανώμαλα. Δυστυχώς, γι αυτά  δεν υπάρχει κάποια “συνταγή”. Ο μόνος τρόπος είναι να τις απομνημονεύσουμε. Το “μυστικό της επιτυχίας” στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι συχνές επαναλήψεις. Πάμε να δούμε τις μετοχές από κάποια καθημερινά ανώμαλα ρήματα που κλίνονται με βοηθητικό το AVOIR. Αφού κάνουμε πρώτα …

Μια μικρή επανάληψη στις μετοχές των βοηθητικών και των ομαλών ρημάτων:

Les verbes auxiliaires:

 P. Passé 

être: 

 été

avoir:

  eu

Les verbes réguliers:(Rappel)

P. Passé 

(-ER) regarder:

regardé

(-IR) finir:

fini

Les verbes irréguliers:

P. Passé 

en -IR

découvrir ανακαλύπτω: découvert
dormir κοιμάμαι: dormi
courir τρέχω: couru
couvrir καλύπτω: couvert
offrir προσφέρω: offert
ouvrir ανοίγω: ouvert
sentir μυρίζω: senti
servir σερβίρω, υπηρετώ:  servi
tenir κρατώ:  tenu

en -RE

admettre παραδέχομαι: admis
apparaître εμφανίζομαι: apparu
apprendre μαθαίνω: appris
attendre περιμένω: attendu
atteindre φτάνω, αγγίζω: atteint
battre χτυπώ : battu
boire πίνω: bu
commettre διαπράττω: commis
comprendre καταλαβαίνω: compris
connaître γνωρίζω: connu
construire κατασκευάζω: construit
coudre ράβω: cousu
craindre φοβάμαι: craint
croire πιστεύω: cru
cuire ψήνω: cuit
dire λέω: dit
disparaître εξαφανίζομαι: disparu
écrire γράφω: écrit
entendre ακούω: entendu
entreprendre καταπιάνομαι, ασχολούμαι: entrepris
éteindre σβήνω, κλείνω: éteint
faire κάνω: fait
interrompre διακόπτω: interrompu
lire διαβάζω: lu
mettre βάζω: mis
paraître εμφανίζομαι, μοιάζω, εκδίδομαι, δημοσιεύω (για βιβλία): paru
peindreβάφω, ζωγραφίζω: peint
perdre χάνω: perdu
plaire αρέσω: plu
prendre παίρνω: pris
rire γελώ: ri
rendre επιστρέφω (κάτι): rendu
répondre απαντώ: répondu
sourire χαμογελώ: souri
suivre ακολουθώ: suivi
surprendre εκπλήσσω: surpris
vaincre νικώ: vaincu
vivre ζω: vécu

en -OIR

s’asseoir κάθομαι: assis
devoir οφείλω, πρέπει:
emouvoir συγκινώ: emu
falloir πρέπει, απρόσωπο ρήμα (il faut): fallu
pleuvoir βρέχει, απρόσωπο ρήμα (il pleut):  plu
pouvoir μπορώ: pu
recevoir δέχομαι, λαμβάνω: reçu
savoir ξέρω: su
voir βλέπω: vu
valoir αξίζω: valu
vouloir θέλω: voulu

Attention! Τρία ρήματα κάποιες φορές μας μπερδεύουν, είτε γιατί μοιάζουν κάπως τα απαρέμφατά τους (όταν τα ακούμε) είτε γιατί έχουν την ίδια μετοχή. Ας δούμε ποια είναι:

pleurer κλαίω (1er gr.):

j’ai pleuré έκλαψα

pleuvoir βρέχει (verbe impersonnel):

il a plu έβρεξε

plaire αρέσω (3e gr.):

j’ai plu άρεσα

Δείτε ακόμη:

Τα ρήματα με βοηθητικό το ÊTRE και οι μετοχές τους

Αρέσει σε %d bloggers: