Επιστροφή σε Προσωπικές εγκλίσεις – Les modes personnels

Le Conditionnel passé

Είναι σύνθετος χρόνος. Για να τον σχηματίσουμε χρειαζόμαστε:

1. ένα βοηθητικό ρήμα (un verbe auxiliaire): avoir ή être

2. τη μετοχή του Αορίστου (le Participe Passé) του ρήματος που θέλουμε να κλίνουμε.

3. Στη συνέχεια, κλίνουμε το avoir στον Conditionnel présent και προσθέτουμε τη μετοχή. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα ρήματα και των τριών συζυγιών, (ομαλά και ανώμαλα).

1. Premier groupe: (-ER): PARLER / j’aurais parlé θα είχα μιλήσει

j’auraisparlé 
tuauraisparlé 
il/elle/ onauraitparlé 
nousaurionsparlé 
vousauriezparlé 
ils / ellesauraientparlé 

2. Deuxième groupe (-IR): FINIR / j’aurais fini θα είχα τελειώσει

j’auraisfini 
tuauraisfini 
il/elle/ onauraitfini 
nousaurionsfini 
vousauriezfini 
ils / ellesauraientfini 

3. Troisième groupe: PRENDRE / j’aurais pris θα είχα πάρει

j’auraispris 
tuauraispris 
il/elle/ onauraitpris 
nousaurionspris 
vousauriezpris 
ils / ellesauraientpris 

4. Les verbes auxiliaires

AVOIR:j’aurais eu
ÊTRE:j’aurais été

Τέλος, να ξαναθυμίσουμε ότι στα ρήματα που κλίνονται με το  être δεν ξεχνάμε την συμφωνία της μετοχής

Δείτε ακόμη:

– Ποια ρήματα κλίνονται με βοηθητικό το “être

– Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο

– Τα ρήματα στον ερωτηματικό τύπο

– Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι της Ευκτικής 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: