Η χρήση της Υποτακτικής – L’emploi du Subjonctif

Έγκλιση που εκφράζει την αμφιβολία και την υποκειμενικότητα σε αντίθεση με την Οριστική που εκφράζει πραγματικά γεγονότα. Θα την συναντήσουμε κυρίως σε δευτερεύουσες προτάσεις και πιο σπάνια σε ανεξάρτητες ή κύριες. Στις δευτερύουσες, η χρήση της, εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης.

Έτσι, έχουμε Υποτακτική:

α) μετά από ρήματα που δηλώνουν:

1) διαταγή l’ordre: demander ζητώ, exiger απαιτώ, commander διατάζω

 •  J’exige qu’il prenne la voiture pour venir. Απαιτώ να πάρει το αυτοκίνητο για να έρθει.
 • Je demande que tu me dises la vérité. Ζητώ να μου πεις την αλήθεια.

2) απαγόρευση la défense: défendre/interdire απαγορεύω, ne pas permettre δεν επιτρέπω

 • Je ne permets que rien ne se décide en mon absence. Δεν επιτρέπω ν’αποφασιστεί τίποτα κατά την απουσία μου.
 • Je défends que vous fumiez dans la salle de réunions. Απαγορεύω να καπνίζετε στην αίθουσα συνεδριάσεων.

3) ευχή le souhait: souhaiter εύχομαι, vouloir θέλω, désirer επιθυμώ

 • Je souhaite que vos vacances soient heureuses. Εύχομαι οι διακοπές σας να είναι  ευχάριστες.
 • Je désire qu’elle vienne avec nous. Επιθυμώ να έρθει μαζί μας.

4) υπόθεση la supposition: Il est possible/Il se peut μπορεί, Il est impossible είναι αδύνατο

 • Il est possible qu’il vienne. Μπορεί να έρθει.
 • Il se peut qu’ils soient malades. Μπορεί να είναι άρρωστοι.

5) θέληση la volonté: vouloir (bien) θέλωsouhaiter εύχομαι

 • Je veux que vous écoutiez avec attention. Θέλω ν’ακούσετε με προσοχή.
 • Je souhaite qu’elle réussisse au baccalauréat. Εύχομαι να πετύχει στις τελικές εξετάσεις.

6) αμφιβολία le doute: douter αμφιβάλλω, Il est douteux είναι αμφίβολο

 •  Il est douteux qu’il arrive à l’heure.  Είναι αμφίβολο ότι θα έρθει έγκαιρα.
 • Je doute qu’ils partent demain. Αμφιβάλλω ότι θα φύγουν αύριο.

7) συναίσθημα le sentiment: Je suis heureux/content είμαι χαρούμενος, aimer αγαπώ, préférer προτιμώ, craindre φοβάμαι

 •  Je suis heureux qu’il fasse beau. Χαίρομαι που κάνει καλό καιρό.
 • Je crainds qu’il ne puisse pas sortir ce soir. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να βγει απόψε.

8) συμβουλή le conseil: conseiller συμβουλεύω, recommender προτείνω

 • Je vous conseille qu’il garde le lit pour un jour. Σας συμβουλεύω να παραμείνει στο κρεβάτι για μια μέρα.
 • Je recommende que vous vous reposiez. Προτείνω να ξεκουραστείτε.

9) αναγκαιότητα nécessité: Il faut πρέπει, Il est nécessaire/indispensable είναι αναγκαίο

 • Il est nécessaire que tu me téléphones demain. Είναι αναγκαίο να μου τηλεφωνήσεις αύριο. 
 • Il faut que tu partes tout de suite. Πρέπει να φύγεις αμέσως.

β) μετά από κάποια ρήματα στην άρνηση ή την ερώτηση:

1) penser πιστεύω, νομίζω ότι

 • Indicatif présent: Je pense qu’il est malade. Πιστεύω ότι είναι άρρωστος
 • Subjoctif présent: Je ne pense pas qu’il soit malade. Δεν πισρεύω να είναι άρρωστος./  Penses-tu qu’il soit malade?

2) croire πιστεύω, νομίζω ότι

 • Indicatif présent: Je crois qu’il vient au cinéma, avec nous. Νομίζω ότι θα έρθει στο σινεμά μαζί μας
 • Subjoctif présent: Je ne crois pas qu’il vienne au cinéma, avec nous. Δεν νομίζω να έρθει μαζί μας στο σινεμά./Crois-tu qu’il vienne au cinéma, avec nous?

3) trouver νομίζω, βρίσκω ότι

 • Indicatif présent: Je trouve qu’elle est belle. Βρίσκω ότι είναι όμορφη. 
 • Subjoctif présent: Je ne trouve pas qu’elle soit belle. Δεν βρίσκω ότι είναι όμορφη./Trouves-tu qu’elle soit belle?

4) espérer πιστεύω ότι:

 • Indicatif présent: J’espère qu’il réussira aux examens. Ελπίζω ότι θα πετύχει στις εξετάσεις
 • Subjoctif présent: Je n’espère pas qu’il réussisse aux examens. Δεν ελπίζω να πετύχει στις εξετάσεις./ Espères-tu qu’il réussisse aux examens?

Υπάρχουν όμως κι άλλες περιπτώσεις, όπως:

α) με κάποιες εκφράσεις:

1) je ne suis pas sûr/certain δεν είμαι σίγουρος βέβαιος:

 • Je ne suis pas sûr/certain qu’il puisse faire ce travail. Δεν είμαι σίγουρος/βέβαιος ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.

2) ce n’est pas probable que δεν είναι πιθανό:

 • Ce n’est pas probable que nous réussissions aux examens. Δεν είναι πιθανό να πετύχουμε στις εξετάσεις.

3) ce n’est pas vrai que δεν είναι αλήθεια:

 • Ce n’est pas vrai qu’il arrive demain. Δεν είναι αλήθεια ότι θα έρθει αύριο.

4) ce n’est pas clair que/ce n’est pas évident que δεν είναι προφανές:

 • Ce n’est pas clair qu’il puisse faire ce travail. Δεν είναι προφανές ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
 • Ce n’est pas évident qu’il pleuve demain. Δεν είναι προφανές ότι θα βρέξει αύριο.

β) στη δευτερεύουσα πρόταση όταν στην κύρια πρόταση έχουμε επίθετο στον υπερθετικό βαθμό:

 • C’est le plus beau garçon que je connaisse. Είναι το ωραιότερο αγόρι που γνωρίζω.
 • Quel est le meilleur ami que tu aies? Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος που έχεις;

γ) Μετά από τα επίθετα: seul/unique μοναδικός, premier πρώτος, dernier τελευταίος 

 • C’est le seul ami que j’aie. Είναι ο μοναδικός φίλος που έχω.
 • C’est le premier homme qui ait traversé la Manche à la nage. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε τη Μάγχη κολυμπώντας.
 • C’est l’unique médicament qui puisse guérir ce malade. Είναι το μοναδικό φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει αυτόν τον άρρωστο.

δ) μετά από μια δευτερεύουσα αναφορική πρόταση που εκφράζει περισσότερο επιθυμία παρά πραγματικό γεγονός:

 • Je cherche quelqu’un qui puisse m’aiderΨάχνω κάποιον που να μπορεί να με βοηθήσει.
 • Je ne trouve personne qui sache la solution à ce problème. Δεν βρίσκω κανένα που να ξέρει τη λύση σ’αυτό το πρόβλημα.

Τέλος, στις ανεξάρτητες ή στις κύριες προτάσεις η Υποτακτική χρησιμοποιείται για να δηλώσει:

 • διαταγή: Qu’il parte tout de suite! Να φύγει αμέσως!
 • απαγόρευση: Que tu ne manges pas ton petit déjeuner maintenant! Να μην φας το πρωïνό σου τώρα!
 • επιθυμία: Que vous soyez contents! Να είστε χαρούμενοι!
 • απειλή: Qu’il vienne et vous allez voir … Να έρθει και θα δείτε …

Να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι προτάσεις ξεκινούν πάντα με το Que.

Δείτε ακόμη:

Le Subjonctif présent

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar