Θέμα και Κατάληξη – Radical et Terminaison

Χωρίζουμε το ρήμα σε δύο κομμάτια:

 • le radical θέμα

Παραμένει συνήθως αμετάβλητο      και

 • la terminaison κατάληξη 

Αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τους χρόνους

Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για  το σχηματισμό των χρόνων.

Για να βρούμε το θέμα, από το απαρέμφατο του ρήματος αφαιρούμε τις καταλήξεις: 

-er, -ir, -oir και -re.

Παραδείγματα:

manger τρώω mang – er 
finir τελειώνω:  fin – ir 
boire πίνω: boi – re
prendre παίρνω:  prend – re 
vouloir θέλω: voul – oir 

 Attention!

Καθώς κλίνουμε τα περισσότερα ομαλά ρήματα στους απλούς χρόνους παρατηρούμε ότι το θέμα τους παραμένει σταθερό  σ’όλα τα πρόσωπα.

Για παράδειγμα:

parler/finir

 • Présent: je parl-e, tu parl-es … /je fin-is, tu fin-is …
 • Imparfait: je parl-ais, tu parl-ais, … /je finiss-ais, tu finiss-ais, …
 • Futur: je parler-ai, tu parler-as, …/je finir-ai, tu finir-as, …
 • Conditionnel Présent: je parler-ais, tu parler-ais, … /je finir-ais, tu finir-ais, …

Συχνά όμως θα συναντήσουμε και ρήματα με περισσότερα του ενός θέματα, όπως: 

α) κάποια της πρώτης συζυγίας που το θέμα τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, όπως τα: essayer, commencer, manger, acheter, lever,… etc.

Για παράδειγμα:

commencer

 • Présent: je commenc-e, nous commenç-ons
 • Imparfait: je commenç-ais, nous  commenc-ions

β) καθώς και τα ρήματα της τρίτης συζυγίας.

Για παράδειγμα:

vouloir

 • Présent: je veu-x, nous voul-ons

prendre

 • Présent: je prend-s, nous pren-ons

aller

 • Présent: je vais, nous all-ons

boire

 • Présent: je boi-s, nous buv-ons

1 σχόλιο

 1. babis

  poli kalo
  Απ: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar