Επιστροφή σε Λεξικό

congé (le)

άδεια

Η πιο συνηθισμένη έννοια της λέξης, και για δάφορους λόγους όπως: διακοπές, ασθένεια, γιορτές, τοκετός …

Παραδείγματα:

  • Monsieur Lesage est absent aujourd’hui. Il a un congé de maladie. Ο κύριος Lesage απουσιάζει. Έχει αναρρωτική άδεια.
  • Nous sommes le 28 octobre. La  Grèce est en fête. Les écoles et les administrations ont congé. Έχουμε 28η Οκτωβρίου. Η Ελλάδα γιορτάζει. Τα σχολεία και οι υπηρεσίες είναι κλειστά.

Για τις γονεïκές άδειες πριν και μετά την γέννηση ενός παιδιού θα πούμε:

  • un congé de maternité οι άδειες που παίρνει μια μητέρα οι οποίες, με τη σειρά τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

un congé prénatal η άδεια πριν τον τοκετό

un congé postnatal η άδεια μετά τον τοκετό

  • un congé de paternité οι άδειες που παίρνει ο πατέρας

Παραδείγματα:

  • En principe le congé de maternité en France dure 15 semaines. Συνήθως, στη Γαλλία οι άδειες μητρότητας διαρκούν 15 εβδομάδες.
  • En France, le père salarié peut aussi prendre un congé de paternité dans les mois qui suivent l’accouchement. Στην Γαλλία, ο εργαζόμενος πατέρας μπορεί επίσης να πάρει άδεια, τους μήνες που ακολουθούν τον τοκετό.

Συχνά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές θα χρησιμοποιήσουμε την λέξη στον πληθυντικό:

les congés (payés) άδεια μετ’αποδοχών

Παραδείγματα:

  • Les salariés ne peuvent pas prendre leurs congés quand ils le souhaitent. C’est leur employeur qui fixe les dates. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν την άδειά τους όποτε θέλουν. Ο εργοδότης τους καθορίζει τις ημερομηνίες.
  • Quand est-ce que tu prends tes congés d’été? Πότε θα πάρεις την καλοκαιρινή σου άδεια;
  • Je pars en congés. Je pars en vacances.

Έχει όμως κι άλλες χρήσεις:

Όταν αναφερόμαστε στην εργασία η λέξη congé  μπορεί να σημαίνει και την λήξη της ισχύος ενός συμβολαίου είτε από την πλευρά του εργοδότη έιτε από αυτή του εργαζόμενου. Στην περίπτωση που το συμβόλαιο λήγει από την πλευρά του εργοδότη, τότε μιλάμε για απόλυση: un licenciement

  • L’entreprise a proposé un congé de reclassement aux salariés qu’elle envisage licencier. Η εταιρεία πρότεινε μια άδεια εκπαίδευσης στους εργαζόμενους που πρόκειται ν’απολύσει.

un congé de reclassement στάδιο εκπαίδευσης πριν την απόλυση προκειμένου οι εργαζόμενοι που πρόκειται ν’απολυθούν να βοηθηθούν για να βρουν δουλειά.

Αρέσει σε %d bloggers: