Επιστροφή σε Λεξικό

tenir (à), (de), (par) (v. irr)

κρατώ, αγαπώ, μοιάζω, παίρνω …

Ανήκει στην τρίτη συζυγία και θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε “ξαδερφάκι” του venir αφού κλίνονται το ίδιο (το πρώτο γράμμα αλλάζει μόνο).

Έχει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Άλλοτε θα το συναντήσουμε με προθέσεις και άλλοτε μόνο του.

tenir (par)

Η βασική του σημασία είναι κρατώ, έχω στα χέρια μου

 • Je tiens mon livre. Κρατώ το βιβλίο μου.
 • Il tient son cartable sous son bras. Κρατά το χαρτοφύλακά του παραμάσχαλα.
 • Elle tient sa fille par la main. Κρατά την κόρη της από το χέρι.
 • Elle se promenait en tenant son mari par le bras. Έκανε βόλτα κρατώντας τον σύζυγό της από το μπράτσο.
 • Ils sont amoureux. Ils se tiennent toujours par la main. Είναι ερωτευμένοι. κρατιούνται πάντα από το χέρι.
 • La jeune mère tenait le bébé dans ses bras et le regardait dans les yeux, avec tendresse. Η νεαρή μητέρα κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά της και το κοιτούσε μες τα μάτια, με τρυφερότητα.

tenir de

Με την πρόθεση de έχει διαφορετικές έννοιες. Η πιο συνηθισμένη είναι …

μοιάζω (ressembler à)

 • Il est grand. Il tient de son père. Είναι ψηλός. Μοιάζει στον πατέρα του.
 • Elle est blonde. Elle tient de sa mère. Είναι ξανθιά. Μοιάζει στη μητέρα της.
 • Je me fâche facilement. Je tiens de mon père, il était continuellement en colère. Θυμώνω εύκολα. Μοιάζω στον πατέρα μου, ήταν διαρκώς θυμωμένος.

σημαίνει όμως και έχω,παίρνω

 • Il tient les renseignements d’une personne qui connaît bien ce problème. Έχει τις πληροφορίες από ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά αυτό το πρόβλημα.
 • D’où tenez-vous ces informations? Από που έχετε αυτές τις πληροφορίες;

tenir à

Με την πρόθεση à σημαίνει …

αγαπώ (aimer)

 • Il tient beaucoup à ses parents. Αγαπά πολύ τους γονείς του.
 • Elle a une bague à laquelle elle tient beaucoup: C’est sa bague de fiançailles. Έχει ένα δαχτυλίδι που αγαπά πολύ: Το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Quelques expressions:

Όταν …

θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό:

tenir à cœur 

J’ai choisi le métier de professeur qui me tient beaucoup à cœur. Διάλεξα το επάγγελμα του δασκάλου που είναι για μένα πολύ σημαντικό.

αντέχουμε μια δοκιμασία, “ένα χτύπημα”:

tenir le coup

Il a perdu son travail et il est au chômage depuis six mois. Pourtant, il tient le coup, il ne perd pas confiance en lui. Έχασε τη δουλειά του κι είναι άνεργος εδώ κι έξι μήνες. Παρόλα αυτά αντέχει το χτύπημα και δεν χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

είμαστε ενημερωμένοι:

se tenir au courant

Lisez les journaux quotidiennement pour se tenir au courant de l’actualité. Διαβάζετε καθημερινά τις εφημερίδες για να είστε ενημερωμένοι.

λαμβάνουμε υπόψη:

tenir compte de

Avant de créer sa propre entreprise il faut toujours tenir compte des risques. Πριν ξεκινήσει κανείς την δική του επιχείρηση πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του τους κινδύνους.

Τέλος υπάρχει και το επιφώνημαTiens! που το μεταφράζουμε σαν Α!

Tiens! Voilà Sylvie! Α! Να, η Σύλβια!

Αρέσει σε %d bloggers: