Skip to toolbar

Επιστροφή σε Ο χρόνος – Le temps

Η διάρκεια στα γαλλικά – L’expression de la durée

Καθώς ο χρόνος κυλά, διάφορα γεγονότα συμβαίνουν, καθημερινά, με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια. Πως μπορούμε όμως να την καθορίσουμε; Κάποια επιρρήματα και προθέσεις μας βοηθούν να τοποθετήσουμε τις πράξεις μας χρονικά. Ας δούμε ποια είναι:

H πράξη:

A. Ξεκίνησε στο παρελθόν, και συνεχίζεται ως τη στιγμή που μιλάμε:

1. depuis εδώ και, από

Για παράδειγμα:

 • Elle travaille à la banque depuis 20 ans.  Εργάζεται στην τράπεζα εδώ και 20 χρόνια.
 • Nous habitons dans cet appartement depuis le 15 avril 2000. Κατοικούμε σ’αυτό το διαμέρισμα από τις 12 Απριλίου του 2000.
 • Il est aveugle depuis sa naissance. Είναι τυφλός από τη γέννησή του. 

Μετά από αυτό, πορεί να ακολουθεί: μια χρονική περίοδος (20 χρόνια), μια ημερομηνία (le 15 avril 2000) ή ένα γεγονός (sa naissance). Ο χρόνος που χρησιμοποιούμε είναι ο Ενεστώτας/Présent εκτός και αν η φράση είναι στην άρνηση οπότε θα βάλουμε Passé Composé.

Για παράδειγμα:

 • Je n’ai pas voyagé à l’étranger depuis 5 ans. Δεν έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια.
 • Nous n’avons pas vu nos parents depuis 2012. Δεν έχουμε δει τους γονείς μας από το 2012.

2. il y a … que / ça fait … que είναι … που

Για παράδειγμα:

 • Il y a une heure que je t’attends. Είναι 1 ώρα που σε περιμένω.
 • Ça fait quatre (4) semaines que je travaille dans cette société. Είναι 4 εβδομάδες που εργάζομαι σ’αυτή την εταιρεία.
 • Il y a dix (10) ans que j’habite à étranger. Είναι 10 χρόνια που κατοικώ στο εξωτερικό.

Οι παραπάνω εκφράσεις έχουν το ίδιο νόημα με το “depuis” αλλά συνοδεύονται πάντα από μια χρονική περίοδο: (1 ώρα, 4 εβδομάδες, 10 χρόνια …).Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι επίσης ο Ενεστώτας/Présent.

Β. Ξεκίνησε και τελείωσε στο παρελθόν:

1. il y a πριν 

Για παράδειγμα:

 • Ils se sont mariés, il y a 15 ans. Παντρεύτηκαν πριν από 15 χρόνια.
 • J’ai fait des courses au supermarché, il y a une heure. Έκανα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πριν μια ώρα.

Διαφέρει από το “il y a … que”. Εδώ η έμφαση δίνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του παρελθόντος: (πριν 15 χόνια, πριν 1 ώρα … ). Γι αυτό, ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο: Passé composé.

C. Πρόκειται να γίνει στο μέλλον:

dans σε, μετά από

Για παράδειγμα:

 • Je partirai dans deux semaines. Θα φύγω σε δύο εβδομάδες.
 • Attendez, elle va revenir dans trois minutes. Περιμένετε, θα επιστρέψει σε τρία λεπτά.
 • Nous finissons notre travail dans un quart d’heure. Τελειώνουμε την εργασία μας σ’ένα τέταρτο.

Η πράξη θα γίνει μετά από το χρονικό διάστημα που αναφέρεται: (μετά από δύο εβδομάδες, τρία λεπτά, ένα τέταρτο …). Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent (συχνά χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια μελλοντική πράξη, όπως και στα ελληνικά), Futur proche, Futur simple.

D. Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

en σε (μέσα σε)

Για παράδειγμα:

 • Il a fait ses devoirs en deux heures. Έκανε τα μαθήματά του σε δύο ώρες.
 • Il fera le tour du monde en 80 jours. Θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
 • Je peux manger une tarte aux pommes en 5 minutes. Μπορώ να φάω μια μηλόπιτα σε 5 λεπτά.

Η πράξη θα ξεκινήσει και θα τελειώσει μέσα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αναφέρεται κάθε φορά: (δύο ώρες, ογδόντα μέρες, 5 λεπτά …). Η πρόθεση χρησιμοποιείται για το παρόν, παρελθόν ή το μέλλον με τους αντίστοιχους χρόνους.

E. Έχει περιορισμένη διάρκεια στο παρελθόν:

pendant κατά τη διάρκεια, για

Για παράδειγμα:

 • Hier, il a plu pendant deux heures. Χθες έβρεξε για δύο ώρες.
 • J’ai fait des études à l’université d’Athènes pendant quatre ans. Έκανα σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για 4 χρόνια.

Η πράξη πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν: (2 ώρες, 4 χρόνια …). Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο: Passé Composé.

Πολλές φορές το pendant εκφράζει μια γενικότερη κατάσταση:

 • Il fait très chaud pendant l’été. Κάνει πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

F. Έχει καθορισμένη διάρκεια στο μέλλον:

pour για

Για παράδειγμα:

 • Je partirai pour une semaine. Θα φύγω για μία εβδομάδα.
 • Je vais aller à Paris pour deux jours. Θα πάω στο Παρίσι για δύο μέρες.

Κι εφόσον πρόκειται για το μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε Futur Simple ή Futur Proche.

G. Έχει αρχή και τέλος:

de (du) … à (au) από … έως

Για παράδειγμα:

 • Hier, j’ai travaillé de 8 heures du matin à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα από τις 8 το πρωï έως τις 5 το απόγευμα.
 • Je serai absent du 14 au 24 avril. Θ’απουσιάσω από τις 14 έως τις 24 Απριλίου.
 • Le docteur reçoit ses patients tous les après-midis du lundi au vendredi. Ο γιατρός δέχεται τους ασθενείς του κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Γνωρίζουμε την αρχή και το τέλος της πράξης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον). Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé, Futur proche, Futur simple.

H. Έχει μόνο τέλος:

jusqu’à (au, à la) έως

Για παράδειγμα:

 • Hier, j’ai travaillé jusqu’à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα έως τις 5 το απόγευμα.
 • En général, je regarde la télé jusqu’à minuit et après je vais au lit. Συνήθως βλέπω τηλεόραση μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά ξαπλώνω.
 • Je serai absent jusqu’au 24 avril. Θ’απουσιάσω έως τις 24 Απριλίου.
 • Elle est en congé jusqu’à la fin du mois. Είναι σε άδεια έως το τέλος του μήνα.

Γνωρίζουμε μόνο το τέλος της πράξης αλλά όχι την αρχή, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον). Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé, Futur proche, Futur simple.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: