Επιστροφή σε Ο χρόνος – Le temps

Ο χρόνος – L’expression du temps (1)

Καθώς ο χρόνος κυλά, διάφορα γεγονότα συμβαίνουν, καθημερινά, με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια. Πως μπορούμε όμως να την καθορίσουμε; Κάποιες προθέσεις μας βοηθούν να τοποθετήσουμε τις πράξεις μας χρονικά. Ας ξεκινήσουμε από τις πιο βασικές:

1. depuis + nom εδώ και, από

Μετά, ακολουθεί ουσιαστικό που περιγράφει: μια χρονική περίοδο, μια ημερομηνία, ένα γεγονός … μια πράξη που ξεκίνησε στο παρελθόν, και συνεχίζεται ως τη στιγμή που μιλάμε. Ο χρόνος που χρησιμοποιούμε είναι ο Ενεστώτας/Présent , εκτός και αν η φράση είναι στην άρνηση οπότε θα βάλουμε Passé Composé.

Για παράδειγμα:

 • Elle travaille à la banque depuis 20 ans.  Εργάζεται στην τράπεζα εδώ και 20 χρόνια.
 • Nous habitons dans cet appartement depuis le 15 avril 2000. Κατοικούμε σ’αυτό το διαμέρισμα από τις 12 Απριλίου του 2000.
 • Il est aveugle depuis sa naissance. Είναι τυφλός από τη γέννησή του. 
 • Je n’ai pas voyagé à l’étranger depuis 5 ans. Δεν έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια.

2. Il y a + nom πριν 

Η πράξη ξεκίνησε και τελείωσε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του παρελθόντος. Γι αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε Passé composé.

Για παράδειγμα:

 • Ils se sont mariés, il y a 15 ans. Παντρεύτηκαν πριν από 15 χρόνια.
 • J’ai fait des courses au supermarché, il y a une heure. Έκανα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πριν μια ώρα.

3. Dans σε, μετά από

Η πράξη θα γίνει στο μέλλον, μετά από το χρονικό διάστημα που αναφέρεται. Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι: Présent (συχνά χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια μελλοντική πράξη, όπως και στα ελληνικά), Futur proche, Futur simple.

Για παράδειγμα:

 • Je partirai dans deux semaines. Θα φύγω σε δύο εβδομάδες.
 • Attendez, elle va revenir dans trois minutes. Περιμένετε, θα επιστρέψει σε τρία λεπτά.
 • Nous finissons notre travail dans un quart d’heure. Τελειώνουμε την εργασία μας σ’ένα τέταρτο.

4. En σε (μέσα σε)

Δηλώνει το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια πράξη, σε οποιαδήποτε στιγμή, (παρόν, παρελθόν, μέλλον).

Για παράδειγμα:

 • Il a fait ses devoirs en deux heures. Έκανε τα μαθήματά του σε δύο ώρες.
 • Il fera le tour du monde en 80 jours. Θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
 • Je peux manger une tarte aux pommes en 5 minutes. Μπορώ να φάω μια μηλόπιτα μέσα σε 5 λεπτά.

5. pendant κατά τη διάρκεια, για

Η πράξη, πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και είχε συγκεκριμένη διάρκεια γι αυτό και χρησιμοποιούμε Passé Composé.

Για παράδειγμα:

 • Hier, il a plu pendant deux heures. Χθες έβρεξε για δύο ώρες.
 • J’ai fait des études à l’université d’Athènes pendant quatre ans. Έκανα σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για 4 χρόνια.

Πολλές φορές το pendant μπορεί να εκφράσει μια γενικότερη κατάσταση ή διάρκεια:

 • Il fait très chaud pendant l’été. Κάνει πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
 • Prenez ce médicament pendant trois jours. Πάρτε αυτό το φάρμακο για τρεις μέρες.

6. pour για

Περιγράφει την πρόθεσή μας, ένα σχέδιο, για το μέλλον. Θα χρησιμοποιήσουμε Futur Simple ή Futur Proche

Για παράδειγμα:

 • Je partirai pour une semaine. Θα φύγω για μία εβδομάδα.
 • Je vais aller à Paris pour deux jours. Θα πάω στο Παρίσι για δύο μέρες.

Αλλα χρήσιμα:

1. de (du) … à (au) από … έως

Για να δηλώσουμε την αρχή και το τέλος μιας πράξης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον).

Για παράδειγμα:

 • Hier, j’ai travaillé de 8 heures du matin à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα από τις 8 το πρωï έως τις 5 το απόγευμα.
 • Je serai absent du 14 au 24 avril. Θ’απουσιάσω από τις 14 έως τις 24 Απριλίου.
 • Le docteur reçoit ses patients tous les après-midis du lundi au vendredi. Ο γιατρός δέχεται τους ασθενείς του κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2. jusqu’à (au, à la …) έως

Για να ορίσουμε μόνο το τέλος της πράξης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον).

Για παράδειγμα:

 • Hier, j’ai travaillé jusqu’à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα έως τις 5 το απόγευμα.
 • En général, je regarde la télé jusqu’à minuit et après je vais au lit. Συνήθως βλέπω τηλεόραση μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά ξαπλώνω.
 • Je serai absent jusqu’au 24 avril. Θ’απουσιάσω έως τις 24 Απριλίου.
 • Elle est en congé jusqu’à la fin du mois. Είναι σε άδεια έως το τέλος του μήνα.

3. il y a … que / ça fait … que είναι … που

Οι παραπάνω εκφράσεις έχουν το ίδιο νόημα με το “depuis” αλλά συνοδεύονται πάντα από μια πρόταση. Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι επίσης ο Ενεστώτας/Présent.

Για παράδειγμα:

 • Il y a une heure que je t’attends. Είναι 1 ώρα που σε περιμένω.
 • Ça fait quatre (4) semaines que je travaille dans cette société. Είναι 4 εβδομάδες που εργάζομαι σ’αυτή την εταιρεία.
 • Il y a dix (10) ans que j’habite à étranger. Είναι 10 χρόνια που κατοικώ στο εξωτερικό.

4. Pendant que ενώ, την ίδια στιγμή που

Έχει διαφορετική χρήση από το pendant. Μπορείνα εκφράσει την παράλληλη πράξη ή την αντίθεση και την παράλληλη πράξη ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα:

 • Tu vas acheter de la viande pendant que j’achète les légumes. Θα πας να ψωνίσεις το κρέας ενώ / την ίδια στιγμή που ψωνίζω τα λαχανικά.
 • Pendant que je fais mes devoirs tu regardes la télé. Ενώ κάνω τα μαθήματά μου βλέπεις τηλεόραση.

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: