Επιστροφή σε Φράσεις, καθημερινά γαλλικά

Ζητώντας οδηγίες στο δρόμο – Demander son chemin

– Συγγνώμη, για να πάω στην οδό Ανθέων;

– Για την οδό Ανθέων θα πάρετε τον πρώτο δρόμο δεξιά, ύστερα θα προχωρήσετε όλο ευθεία, στον δεύτερο δρόμο θα κάνετε αριστερά και φτάσατε.

Πόσες φορές δε ζητήσαμε από κάποιον περαστικό να μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μας; Αν και έχουμε περάσει στην εποχή των ηλεκτρονικών πλοηγών (GPS) και των κινητών, ο παραδοσιακός τρόπος, εξακολουθεί να υπάρχει και στα γαλλικά:

– Excusez-moi, pour aller à Rue des Fleurs?

– Pour aller à Rue des Fleurs vous prenez la première rue à droite, puis vous marchez  tout droit, dans la deuxième rue vous tournez à gauche et vous y êtes arrivés.

 • indiquer le chemin à un passant δείχνω το δρόμο σ’ένα περαστικό 
 • un appareil de navigation, un navigateur GPS συσκευή πλοήγησης, πλοηγός GPS
 • la Longitude/la Latitude Γεωγραφικό μήκος/πλάτος
 • le numéro, l’adresse
 • la rue  η οδός

Για να ζητήσουμε ή να δώσουμε οδηγίες στον δρόμο απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε και το κατάλληλο λεξιλόγιο:

1. Les expressions:

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ρωτήσετε. Oι πιο συνηθισμένοι είναι:

 • Pardon monsieur/madame, vous savez où se trouve (la poste, le cinéma) …?  Συγγνώμη κύριε/κυρία, ξέρετε πού βρίσκεται …
 • Excusez-moi, comment puis-je aller … (à la place de l’église, au Musée National) … ? Συγγνώμη, πώς μπορώ να πάω …. ;
 • Pour aller (à Rue des Fleurs, à la gare, au stade, aux Galleries Lafayette) … ? Για να πάω … ;

2. Les directions:

Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ξέρετε να ορίσετε την κατεύθυνση:

 • à gauche (de) αριστερά / tout à gauche όλο αριστερά / à votre gauche στα αριστερά σας
 • à droite (de) δεξιά / tout à droite όλο δεξιά / à votre droite στα δεξιά σας
 • tout droit όλο ευθεία 

3. Les verbes:

Τα 10 + 1 πιο χρήσιμα ρήματα που σας κατευθύνουν:

1. aller πηγαίνω, marcher περπατώ

 • Vous allez tout droit.  Πηγαίνετε όλο ευθεία.
 • Vous marchez tout droit dans la rue Victor Hugo. Περπατάτε όλο ευθεία στον δρόμο Victor Hugo.

2. prendre παίρνω

 • Vous prenez la première, deuxième, rue à gauche / à droite. Παίρνετε τον πρώτο, δεύτερο, δρόμο αριστερά / δεξιά
 • Vous prenez le bus numéro 347. Θα πάρετε το λεωφορείο νούμερο 347.
 • Vous prenez le train/le bus en direction de … (Paris). Θα πάρετε το τρένο/το λεωφορείο με κατεύθυνση  … (το Παρίσι)

3. tourner στρίβω

 • Vous tournez à gauche, à droite / dans la première, deuxième rue à gauche … Στρίβετε  αριστερά, δεξιά / στον πρώτο, δεύτερο δρόμο αριστερά …
 • Vous tournez dans la première, deuxième rue à gauche … Στρίβετε στον πρώτο, δεύτερο δρόμο αριστερά …

4. traverser διασχίζω

 • Vous traversez le parc, la rue, cette place … Διασχίζετε το πάρκο, το δρόμο, αυτή την πλατεία …

5. passer περνώ

 • Vous  passez devant, derrière la poste, la gare  …  Περνάτε μπροστά, πίσω από το ταχυδρομείο, το σταθμό 
 • Vous  passez sur, sous le pont … Περνάτε πάνω, κάτω από τη γέφυρα …
 • Je passe à la banque. Περνώ/Πηγαίνω στην τράπεζα.

6. avancer προχωρώ

 • Vous avancez jusqu’aux feux rouges. Προχωρείτε ως τα φανάρια.

7. faire κάνω

 • Vous faites le tour du rond-point. Κάνετε το γύρο της κυκλικής διαδρομής.
 • Vous faites 100 mètres et vous voyez le Musée National à votre gauche. Θα περπατήσετε/κάνετε 100 μέτρα και θα δείτε το Εθνικό Μουσείο στα αριστερά σας. 

8. continuer συνεχίζω

 • Vous continuez dans la même direction. Συνεχίζετε στην ίδια κατεύθυνση. 

9. descendre κατεβαίνω

 • Vous descendez au deuxième arrêt. Θα κατεβείτε στην δεύτερη στάση.

10. arriver φτάνω

 • Vous allez  tout droit, vous tournez à gauche … et vous arrivez  … Πηγαίνετε όλο ευθεία, στρίβετε  αριστερά και φτάνετε …

4. Les distances / les horaires:

Αν πρέπει ν’αναφερθείτε σε αποστάσεις και δρομολόγια τα παρακάτω θα σας φανούν χρήσιμα:

1. tous les … / toutes les … κάθε …

 • Il y a des bus toutes les demi-heures durant la journée. Έχει λεωφορεία κάθε μισή ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Il y a un métro, toutes les 5 minutes. Έχει μετρό κάθε 5 λεπτά.
 • Il y a un bus tous les quarts d’heureΈχει λεωφορείο κάθε τέταρτο.
 • Il y a un train toutes les heuresΈχει τρένο κάθε μία ώρα.

2à  …  minutes / mètres / heures  de  … λεπτά  /  μέτρα / ώρες από ….  

 • La gare est à dix minutes de chez moi à pied. Ο σταθμός των τρένων είναι δέκα λεπτά από το σπίτι μου με τα πόδια.
 • Paris est à 5 heures d‘ici en voiture. Το Παρίσι είναι πέντε ώρες από εδώ με αυτοκίνητο.
 • À dix mètres d’ici vous allez voir l’arrêt de bus. Σε δέκα μέτρα από εδώ θα δείτε τη στάση λεωφορείων.
 • C’est à 15 minutes de chez moi à vélo. Είναι 15 λεπτά από το σπίτι μου με ποδήλατο.

3.  à deux pas de δυο βήματα από ….

 • Le supermarché est à deux pas de chez moi. Το σούπερ-μάρκετ είναι δυο βήματα από το σπίτι μου.

Τέλος, χρησιμοποιώντας τα: d’abord κατ’αρχήν, puis μετά, après ύστερα, ensuite έπειτα, enfin τέλος, πριν από κάθε οδηγία ο λόγος σας θα έχει μια “λογική σειρά”.

Δείτε ακόμη:

 – Les moyens  de transport

Les prépositions de lieu

L’adresse

En ville 

La rue

1 σχόλιο

 1. Πολύ ενδιαφέρον site! Με βοηθάει να θυμηθώ ξανά την γαλλική γλώσσα! Ευχαριστώ πολύ!!

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: